Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim  
Mesaj icon Konu: yontembilim ne ise yariyor... Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1045

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: yontembilim ne ise yariyor...
    Gönderim Zamanı: 15-Ocak-2018 Saat 15:59
YONTEMBİLİMİN OLANAKLARI


Yöntembilimi tanıttıktan sonra sıkça karşılaştığım bu metodun “ne işe yaradığı? ” sorusuna geçmek istiyorum. Bu soru aynı zamanda bu aracın ne gibi olanakları olduğunun bilinmesi ve bu gücün hangi yetenekleri taşıdığının anlaşılması ile de yakından ilgilidir. İşe yarar olanaklar ve başarılı yeteneklerin başarısı ve kârı, elbette bu imkanın öğrenilerek açılması ve kabiliyetlerin kullanılarak çalıştırılması suretiyle doğrudan doğruya ortaya çıkacaktır. Oysa insanlar yararını bilmediği işleri öğrenmezler ve kullanmazlar. Bu kolaylığı seven ve zordan nefret eden kozmik tembellik yasası için doğal bir durumdur.


Öğrenme zor ise, öğrense bile kullanma dahi kolay değilse çoğu zaman insan yararlanmaya gerekte da duymayacaktır. Bu nedenle sıralanan öğrenme-kullanma-yararlanma çizgisinde iş başa döner ve kolaya koşan ve zordan kaçan kimseler öğrenmeyi göze alamaz ve bu nedenle de pek çok yararlı sonuçları göz ardı eder ve böylece pek çok olanaklar ve yetenekler ve yollar gizli ve kapalı kalır.


Bu durumda kendini zora koşarak bir konuyu öğrenen kimse , çaba ve çalışarak ve sonunda alışarak ögrenilen ürünü kullanarak ondan yararlanan kişi ve bu yararı ve onuru insanlık ve uygarlık hizmetine sunan adam ya da kurum ikinci bir iş daha yüklenir; işi benimsetmenin propagandasını yapmak ve ürün değerinin reklamını yapmak.. böylece bu işe ve ürüne insanların gereksinimini duyurmak. Böylece   konunun   önem ve değerini tanıtmak ve anlatmak durumundadır.
Öyle ise bize de yöntembilimsel analizin yeni dilini öğrenmenin olanaklarını sıralamaya.. onu kullanmanın ve ondan yararlanmanın ne gibi yetenekler sağladığını sunmaya ve bunların hangi yolları açacağını sergilemeye kısaca yeni anlam sürücünün kadrini ve yeni anlatım aygıtının kıymetini gösteren göstermeye çalışalım:


Yöntembilimsel analizde yararlanılan GEOMETRİK formlar (biçimler/şekiller) ve MANTIKSAL normlardan (kurallar/kaideler) oluşan genel (araçlar) ENSTRÜMANLAR zaten uygarlığın 2500 yıldır ortak kullanımında olduğundan bunların öneminden bahsetmek gereksiz ve hatta saçmalıktır. Ancak YBA, özel (adaçlar) ARGÜMANLARI ile analitik düzlemin bu METODİK kullanımıyla, bu GEOMETRİ metresini ve bu MANTIK borusunu kablo ve tablolarla bir “HABLO” haline getiriyor. Böylece YBA,   günlük dilin ve bilimsel bilginin üstünde olan felsefi dilin ve dinsel bilginin ortak bir konuşma ve müşterek bir muhabere platformu haline geliyor ve belki de YBA içeriksiz haliyle felsefeyi HİKMET haline felsefi içeriği yeni bir DİL’e çeviriyor. Mantığı daha   “tümel” ve Geometriye daha “nesnel” müşterek bir tartışma ZEMİNİ yapıyor. Çünkü:


BİRİNCİSİ.. YBA ile “Hablo” haline getirilen analitik düzlemin MATEMATİK kullanımında biz onun bu DİL işlevinden zaten yararlanıyoruz fakat bu yapıtla ortaya koyduğumuz METODİK kullanımında bunu daha ileri bir yöntem ve daha derin bir dil olarak.. ANALİTİK DÜZLEMİ daha   genel bir tanımlama ve ortak bir açıklama ARACI haline getiriyoruz.
Yaklaşık on yıldır face de insanbilim ve islambilime ait tablolu çalışmalarımla ilgilenilmesi ve beğenilmesi YBA in   kişisel bir becerim olmadığı aslında analitik düzlemin metodik kullanımı olan yöntembilimsel analizin genel bir TEKNİK olduğu ortaya çıkıyor.


İKİNCİSİ..   kişilerin özel istek ve çıkarlarıyla kamu genel dilek ve yararının uyumunu sağlayan ADALET ülküsü,
bireysel özgün yetenek ve birikimleriyle insanlığın ortak birikim ve bilgilerinin dengesini kuran İKTİSAD ilkesi,
son tahlilde insanlığın Ortak Aklının ve Müşterek Vicdanının bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu özgürlük ve özdeşliğe içerik kazandıran iki KAVRAM yöntembilimsel analizin olanaklarıyla BİLİM ve HUKUKU’n giderek daha da evrenselleştireceğini anlıyoruz.


     ÜÇÜNCÜSÜ.. isteyenin teist veya ateist temeli seçmekte özgür, dileyenin bu seçimi doğmatik ya da septik renk ve tonda kullanmakta özerk olduğunu bunun da hem fıtratta verilmiş sorumluluk hem şeriatta öngörülmüş yükümlülük olduğunu saptamak.. hakikatını ararken, günlük dilin büyüsünden kurtulmakla hasıl olur. Yöntembilimsel analizin yeni dili, bize bu olanağı sağlıyor.


DÖRDÜNCÜSÜ.. düşünmeyi kolaylaştırmaktır. Şöyle ki her insanın hem koşulları ve kuralları kurgulamak için düşünmeye mecbur.. hem koşullara uymakta ve kuralları kılmakta uslamlamaya (akıl yürütmeye) muhtaçtır. Bu bağlamda yaşantı ve davranışını görüş ve tutumlarıyla düzenlemek durumundadır. Bu düşünsel ve kuramsal zorluk ve sıkıntıdan doğan sorunları çözmek, bunun için de soru ve cevaplarla fikrini işletmek, fehmini çalıştırmak ve fıkhını kurmak.. deneme ve yanılmasına girişmek için DÜŞÜNMEK kaçınılmaz bir işlem olacaktır.


İşte bütün bu işlemlerin odak noktasında bulunan düşün-me-nin sağlam bulunmasının ve düşün-ce-nin sağlıklı olmasının garantisi olan yöntem’e bağlı olduğuna kani isek YBA in görsel çözümlemesi bizim için vazgeçilmez bir araç olacaktır.

BEŞİNCİSİ.. her dil gibi bilgi ve buyruk içeriklerini taşımaya.. yansıtmaya ve saklamaya yarar. Ancak YBA düz yazıdan daha geniş.. mantıksal dilden daha derin.. ve matematiksel dilden daha süreklidir.
İçeriksiz felsefe ve biçimsel hikmet olan bu dille yapılan çalışmalar sayesinde   dinden alınan emperatif “ülküler”.. dilden alınan aksiyomatik ”temeller”.. fenden alınan empirik “veriler”.. ve akılda bulunan “ilkeler” öylesine harmanlanır ki dini ve akli.. fenni ve lisani içeriklerle daha doğru ve gerçek bilgilere dayanan daha iyi ve güzel buyruklara bağlı SAĞLAM ve SAĞLIKLI düzenler ve dizgeler ve bu yöntemle daha işe yarar   sistematikler yapılacağını umuyorum.


     Çünkü bu yöntemle fen ve din mabeyninde uyum ve denge oluşacak, bilgi kaynakları ve bilgi aygıtları arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanacaktır.


     Çünkü teorik olarak bu yöntemle aksiyomatik birlik sağlanırsa, pariter yarımlık ve informatik dağınıklık azaltılacak; dialektik yanlılık ve lojik çelişki en aza indirilecektir.
Çünkü pratik olarak bilgilerin tasnifi ve işlenmesi kolaylaşacak, bilimlerin külliyet ve safiyeti artırılacak, sorucu ve sorgusu “felsefe” fenni paradigmalardan ve dini doğmalardan elini çekerek istiklaliyetine kavuşacaktır. Çünkü SORU olarak işlev görecektir, YANIT olarak yapılanmayacaktır.


ALTINCISI.. bu yeni hikmetle kurgularımız (meal) daha sağlam, varsayım (faraziye) ve kuramlarımız (nazariye)   daha sağlıklı olarak oluşturulacaktır.          
      Çünkü yöntembilim bilim.. verili ve olgulu varlıklara ve olaylara.. kimselere ve nesnelere ilişkin bilimsel aksiyomatikleri ve hukuki sistematikleri değiştirme ve düzeltme yeteneği olduğundan bilim ve hukuku dondurmayıp diri tutacaktır. İktisat ilkesi daha bilinçli uygulanacak ve adalet ülküsü daha sevecen uygulanacaktır. Böylece bir bilim hayal ve hurafelerden ve dinde vehim ve esatirden sıyrılacaktır. Böylece sürekli akan ve eskiten zaman içindeki yürüyen insan hayatında, mukadder değişme ve gelişmeleri daha kolay yakalanacaktır. Böylece global dünya ve küresel   ümran (bilim ve teknoloji ile bayındırlık ve tıp) ve lokal alem ve ulusal hars (hukuk ve ideoloji   ile kültür ve ahlak) daha iyi bir medeniyet, daha güzel bir uygarlık ve daha yetkin bir dünya için ele ele verecektir.Bunun için iyi niyetli içten desteklerin, Hilmi Ziya ÜLKEN hocanın deyimiyle hem yurtsever hem insaniyetperver kimselerin yardımı ve yöntembilimin teknolojik ve ideolojik çelik ışığı ile ekonomik ve politik çıkarların daha iyi dengelendiği bir dünya barışını bekliyoruz.


     Böyle.. böyle.. böyle.. ne söylersen söyle hepsi uygulama ve yürütme ile ortaya çıkacak yetenekler ve olanaklardır. Biz sadece örerek ve görerek öngörüyoruz.


YEDİNCİSİ.. nakli ve akli belge ve kaynaklarla ortaya konulan insanın evrenden yararlanma hakkının ve kendini yetkinleştirme hürriyetinin fıtrat ve şeriatla bahşedildiğini nazara alırsak, tek bir dinin olması fakat onun yaşanmasında insanlar sayısında yolun bulunması ütopyasının, boş bir umut ve hayalci bir düşünce olmadığına da inanıyorum. Beklediğimiz bakmak ve istedğimizle kaşılaşmak olanağı varmı..işte bu yazgı kadar yargıya da bağlı bir husus.. YBA de bu yargılamada yararlı bir yardımcı.


ÖZETLE   kimseler ve nesnelere ilişkin kurallar ve koşullarda ve bunlarla oluşturulan KARARLAR da ve bu kararlar ile oluşturulacak kuram ve kurumlar ile YBA; daha özgür hukukun   ve daha özgü bilimin yolunu açacak aynı zamanda daha özgün sanatın ve daha özdeş hikmete yol verecektir. Bu dördünün   BİRLEŞİK GÜCÜ,   bizi Hak ve hakikate daha çabuk ulaştıracak bilgi ve buyruklara daha kolay eriştirecektir.. demişim lakin bu gün anladım ki bu etkinliklerle hakikat ancak daha kolay örülür ve ancak bu örgü ile Hakk daha çabuk görülür.. hak ve hakikattan başka bir de hayr ve hüsün yok mu ?


İşte bu hak ve hakikat ile hayr ve hüsün dörtlüsünü daha sağlam ve sağlıklı bilgi ve buyruğu YBA ile örerek ancak kendiniz görebilirsiniz.   

     
Düzenleyen osmanziya - 15-Ocak-2018 Saat 16:09
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1045

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 17-Ocak-2018 Saat 07:58
NECDET EREM hocamın düzelttiği ve yeni eklemeler yaptığım:

YONTEMBİLİMİN OLANAKLARI Yöntembilimi tanıttıktan sonra sıkça karşılaştığım bu metodun “ne işe yaradığı? ” sorusuna geçmek istiyorum. Bu soru aynı zamanda bu aracın ne gibi olanakları olduğunun bilinmesi ve bu gücün hangi yetenekleri taşıdığının anlaşılması ile de yakından ilgilidir. İşe yarar olanaklar ve başarılı yeteneklerin başarısı ve kârı, elbette bu imkanın öğrenilerek açılması ve kabiliyetlerin kullanılarak çalıştırılması suretiyle doğrudan doğruya ortaya çıkacaktır. Oysa insanlar yararını bilmediği işleri öğrenmezler ve kullanmazlar. Bu kolaylığı seven ve zordan nefret eden kozmik tembellik yasası için doğal bir durumdur. Öğrenme zor ise, öğrense bile kullanma dahi kolay değilse çoğu zaman insan yararlanmaya gerekte da duymayacaktır. Bu nedenle sıralanan öğrenme-kullanma-yararlanma çizgisinde iş başa döner ve kolaya koşan ve zordan kaçan kimseler öğrenmeyi göze alamaz ve bu nedenle de pek çok yararlı sonuçları göz ardı eder ve böylece pek çok olanaklar ve yetenekler ve yollar gizli ve kapalı kalır. Bu durumda kendini zora koşarak bir konuyu öğrenen kimse , çaba ve çalışarak ve sonunda alışarak ögrenilen ürünü kullanarak ondan yararlanan kişi ve bu yararı ve onuru insanlık ve uygarlık hizmetine sunan adam ya da kurum ikinci bir iş daha yüklenir; işi benimsetmenin propagandasını yapmak ve ürün değerinin reklamını yapmak.. böylece bu işe ve ürüne insanların gereksinimini duyurmak. Böylece konunun önem ve değerini tanıtmak ve anlatmak durumundadır.

Öyle ise bize de yöntembilimsel analizin yeni dilini öğrenmenin olanaklarını sıralamaya.. onu kullanmanın ve ondan yararlanmanın ne gibi yetenekler sağladığını sunmaya ve bunların hangi yolları açacağını sergilemeye kısaca yeni anlam sürücünün kadrini ve yeni anlatım aygıtının kıymetini gösteren göstermeye çalışalım:

Yöntembilimsel analizde yararlanılan GEOMETRİK formlar (biçimler/şekiller) ve MANTIKSAL normlardan (kurallar/kaideler) oluşan genel (araçlar) ENSTRÜMANLAR zaten uygarlığın 2500 yıldır ortak kullanımında olduğundan bunların öneminden bahsetmek gereksiz ve hatta saçmalıktır. Ancak YBA, özel (adaçlar) ARGÜMANLARI ile analitik düzlemin bu METODİK kullanımıyla, bu GEOMETRİ metresini ve bu MANTIK borusunu kablo ve tablolarla bir “HABLO” haline getiriyor. Böylece YBA, günlük dilin ve bilimsel bilginin üstünde olan felsefi dilin ve dinsel bilginin ortak bir konuşma ve müşterek bir muhabere platformu haline geliyor ve belki de YBA içeriksiz haliyle felsefeyi HİKMET haline felsefi içeriği yeni bir DİL’e çeviriyor. Mantığı daha “tümel” ve Geometriye daha “nesnel” müşterek bir tartışma ZEMİNİ yapıyor. Çünkü:


BİRİNCİSİ.. YBA ile “Hablo” haline getirilen analitik düzlemin MATEMATİK kullanımında biz onun bu DİL işlevinden zaten yararlanıyoruz fakat bu yapıtla ortaya koyduğumuz METODİK kullanımında bunu daha ileri bir yöntem ve daha derin bir dil olarak.. ANALİTİK DÜZLEMİ daha genel bir tanımlama ve ortak bir açıklama ARACI haline getiriyoruz. Yaklaşık on yıldır face de insanbilim ve islambilime ait tablolu çalışmalarımla ilgilenilmesi ve beğenilmesi YBA in kişisel bir becerim olmadığı aslında analitik düzlemin metodik kullanımı olan yöntembilimsel analizin genel bir TEKNİK olduğu ortaya çıkıyor.

İKİNCİSİ.. kişilerin özel istek ve çıkarlarıyla kamu genel dilek ve yararının uyumunu sağlayan ADALET ülküsü, bireysel özgün yetenek ve birikimleriyle insanlığın ortak birikim ve bilgilerinin dengesini kuran İKTİSAD ilkesi, son tahlilde insanlığın Ortak Aklının ve Müşterek Vicdanının bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu özgürlük ve özdeşliğe içerik kazandıran iki KAVRAM yöntembilimsel analizin olanaklarıyla BİLİM ve HUKUKU’n giderek daha da evrenselleştireceğini anlıyoruz.


ÜÇÜNCÜSÜ.. isteyenin teist veya ateist temeli seçmekte özgür, dileyenin bu seçimi doğmatik ya da septik renk ve tonda kullanmakta özerk olduğunu bunun da hem fıtratta verilmiş sorumluluk hem şeriatta öngörülmüş yükümlülük olduğunu saptamak.. hakikatını ararken, günlük dilin büyüsünden kurtulmakla hasıl olur. Yöntembilimsel analizin yeni dili, bize bu olanağı sağlıyor.


DÖRDÜNCÜSÜ.. düşünmeyi kolaylaştırmaktır. Şöyle ki her insanın hem koşulları ve kuralları kurgulamak için düşünmeye mecbur.. hem koşullara uymakta ve kuralları kılmakta uslamlamaya (akıl yürütmeye) muhtaçtır. Bu bağlamda yaşantı ve davranışını görüş ve tutumlarıyla düzenlemek durumundadır. Bu düşünsel ve kuramsal zorluk ve sıkıntıdan doğan sorunları çözmek, bunun için de soru ve cevaplarla fikrini işletmek, fehmini çalıştırmak ve fıkhını kurmak.. deneme ve yanılmasına girişmek için DÜŞÜNMEK kaçınılmaz bir işlem olacaktır. İşte bütün bu işlemlerin odak noktasında bulunan düşün-me-nin sağlam bulunmasının ve düşün-ce-nin sağlıklı olmasının garantisi olan yöntem’e bağlı olduğuna kani isek YBA in görsel çözümlemesi bizim için vazgeçilmez bir araç olacaktır.

BEŞİNCİSİ.. her dil gibi YBA de bilgi ve buyruk içeriklerini taşımaya.. yansıtmaya ve saklamaya yarar. Ancak YBA düz yazıdan daha geniş.. mantıksal dilden daha derin.. ve matematiksel dilden daha süreklidir. İçeriksiz felsefe ve biçimsel hikmet olan bu dille yapılan çalışmalar sayesinde dinden alınan emperatif “ülküler”.. dilden alınan aksiyomatik ”temeller”.. fenden alınan empirik “veriler”.. ve akılda bulunan “ilkeler” öylesine harmanlanır ki dini ve akli.. fenni ve lisani içeriklerle daha doğru ve gerçek bilgilere dayanan daha iyi ve güzel buyruklara bağlı SAĞLAM ve SAĞLIKLI düzenler ve dizgeler ve bu yöntemle daha işe yarar sistematikler yapılacağını umuyorum.

Çünkü bu yöntemle fen ve din mabeyninde uyum ve denge oluşacak, bilgi kaynakları ve bilgi aygıtları arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanacaktır.
Çünkü teorik olarak bu yöntemle aksiyomatik birlik sağlanırsa, pariter yarımlık ve informatik dağınıklık azaltılacak; dialektik yanlılık ve lojik çelişki en aza indirilecektir.
Çünkü pratik olarak bilgilerin tasnifi ve işlenmesi kolaylaşacak, bilimlerin külliyet ve safiyeti artırılacak, sorucu ve sorgusu “felsefe” fenni paradigmalardan ve dini doğmalardan elini çekerek istiklaliyetine kavuşacaktır.
Çünkü biçimsel örme olduğu için SORU olarak işlev görecektir, içeriksel görme olmadığı için YANIT olarak yapılanmayacaktır.


ALTINCISI.. bu yeni hikmetle kurgularımız (meal) daha sağlam, varsayım (faraziye) ve kuramlarımız (nazariye) daha sağlıklı olarak oluşturulacaktır. Çünkü yöntembilim bilim.. verili ve olgulu varlıklara ve olaylara.. Kimselere ve nesnelere ilişkin bilimsel aksiyomatikleri ve hukuki sistematikleri değiştirme ve düzeltme yeteneği olduğundan bilim ve hukuku dondurmayıp diri tutacaktır. İktisat ilkesi daha bilinçli uygulanacak ve adalet ülküsü daha sevecen uygulanacaktır. Böylece bir bilim hayal ve hurafelerden ve dinde vehim ve esatirden sıyrılacaktır. Böylece sürekli akan ve eskiten zaman içindeki yürüyen insan hayatında, mukadder değişme ve gelişmeleri daha kolay yakalanacaktır.

Böylece global dünya ve küresel ümran (bilim ve teknoloji ile bayındırlık ve tıp) ve lokal alem ve ulusal hars (hukuk ve ideoloji ile kültür ve ahlak) daha iyi bir medeniyet, daha güzel bir uygarlık ve daha yetkin bir dünya için ele ele verecektir. Bunun için iyi niyetli içten desteklerin, Hilmi Ziya ÜLKEN hocanın deyimiyle hem yurtsever hem insaniyetperver kimselerin yardımı ve yöntembilimin teknolojik ve ideolojik çelik ışığı ile ekonomik ve politik çıkarların daha iyi dengelendiği bir dünya barışını bekliyoruz.

Böyle.. böyle.. böyle.. ne söylersen söyle hepsi uygulama ve yürütme ile ortaya çıkacak yetenekler ve olanaklardır. Biz sadece örerek ve görerek öngörüyoruz. Öngördüklerimizi söylüyoruz. Öngöremediğimiz pek çok olanakların ve yararların ortaya çıkacağını hissediyoruz.. duyamsuyoruz.

YEDİNCİSİ.. nakli ve akli belge ve kaynaklarla ortaya konulan insanın evrenden yararlanma hakkının ve kendini yetkinleştirme hürriyetinin fıtrat ve şeriatla bahşedildiğini nazara alırsak, tek bir dinin olması fakat onun yaşanmasında insanlar sayısında yolun bulunması ütopyasının, boş bir umut ve hayalci bir düşünce olmadığına da inanıyorum.
Beklediğimiz bakmak ve istediğimizle karşılaşmak olanağı var mı ?işte bu yazgı kadar yargıya da bağlı bir husus.. YBA de bu yargılamada yararlı bir yardımcı. ÖZETLE kimseler ve nesnelere ilişkin kurallar ve koşullarda ve bunlarla oluşturulan KARARLAR da ve bu kararlar ile oluşturulacak kuram ve kurumlar ile YBA; daha özgür hukukun ve daha özgü bilimin yolunu açacak aynı zamanda daha özgün sanatın ve daha özdeş hikmete yol verecektir.
Bu dördünün BİRLEŞİK GÜCÜ, bizi Hak ve hakikate daha çabuk ulaştıracak bilgi ve buyruklara daha kolay eriştirecektir.. demişim lakin bu gün anladım ki bu etkinliklerle hakikat ancak daha kolay örülür ve ancak bu örgü ile Hakk daha çabuk görülür.. hak ve hakikattan başka bir de hayr ve hüsün yok mu ?
İşte bu hak ve hakikat ile hayr ve hüsün dörtlüsünü daha sağlam ve sağlıklı bilgi ve buyruğu KAĞIT ve KALEMİ elinize alıp YBA ile örerek ancak kendiniz görebilirsiniz.
Aksi takdirde yedi tane değil yetmiş tane işe yarar olanağı sıralasam bunun size bir yararı olmayacak, önemini hissettirmeyecek ve değerini fark ettirmeyecektir.

IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk