Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: Yhlas(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Sayfa   2 Sonraki >>
Yazar Mesaj
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Konu: Yhlas
    Gönderim Zamanı: 16-Haziran-2010 Saat 19:06

?emanyn Çözümlenmesi

Yhlas, bir kanuniyettir. Kimler ki ihlasly olmanyn kurallaryna uyar, mutlaka amaca-hedefe ula?yr. Yhlasly olup olmama durumu, ?emada ifade edildi?i üzere genelde ya ortak çykarlar gözetildi?inde, yada ortak mesai yapyldy?ynda anla?ylyr. Ehl-i küfür, ehli ?er, ehli delalet; ihlasyn nefis boyutunda yol alyrlar. Ehli iman, ehli hak ve ehil hakikat ise kalp boyutunda yol alyrlar. Sa? tarafta ehli iman, ehli hak ve ehil hakikat için gerekli ihlas kurallary gösteriliyor olsa da, sol tarafta belirtilen ihlas  kurallaryna da önem verilmesi gerekir. Ehli küfür, ehli ?er ve ehli delalet için ihlasly olmanyn temelinde yo?un istek-arzu yatar. Ehli iman, ehli hak ve ehli hakikat için ihlasyn temelinde ise dua etmek yani yüce Allaha teslimiyet ve her ?eyi onun ryzasy için yapma?uuru içerisinde istemekte yatar. Ehli küfür, ehli ?er ve ehli delalet için ortak çykarlar do?rultusunda amaç ve hedef  birli?i her zaman mümkün olabilir. Ayryca bu cenahta ihlasy kuvvetlendiren payla?ma-tevziat-gayret düstürlary çok önemlidir. Bu düsturlara uyulmasy halinde yanly? veya do?ru neye te?ebbüs edilirse edilsin mutlaka ba?aryly olunur. Ehl-i imana, ehli hakka ve ehil hakikate gelince; genelde ayny ve benzer kurallar-?artlaryn burada da geçerli oldu?u görülür. Ehli iman, ehli hakk ve ehli hakikat için ihlasyn ?artlary daha ?umüllü olup, do?ruluk-dürüstlük, haktan ve hakikatten taraf olmak, çaly?ma, azim, gayret, muhabbet, hürmet ve güven-itimat, samimiyet duygusu girmektedir. Yhlasyn insana getirece?i kazanym, hayr ve fayda olmadyktan sonra, ihlasly olmanyn bir de?eri-anlamy elbette yoktur.

 

Biçimsel açyklama ile diyece?imiz o ki; geomantyk düzene?indeki  koordinat ekseninde (+); genelde kar?ytlyk prensibine göre yerle?tirme yapyyor olsak ta, bazen  burada benzerlik yada özde?lik prensibine göre de yerle?tirme yapmak durumu da olabiliyor. Ayny ?ekilde kordinat alanlarynda da (x) genelde özde?lik ve benzerlik prensibine göre yerle?tirme yapyyor olsak ta, bazen kar?ytlyk prensibine göre yerle?tirme yapmak durumu olabiliyor. Ki bu durum bizim acemili?imizden oluyor, sanyrym

 
?ema ?ablonu üzerinde silme i?lemi yaparak aktarabildim. Yeni ?ablona yapynca aktaramyyorum. Düzenleyen kutlu aytug - 09-Nisan-2011 Saat 10:44
ahmet
IP
mustafa
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 27-Nisan-2010
Gönderilenler: 81

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 17-Haziran-2010 Saat 15:51

Saygyde?er Kutlu Aytu? Bey,

 

Bu güne kadar olan sürekli ilgi, katky ve katylymynyz için te?ekkür ederim.

Bu vesile ile bir iki hususu belirtmek istiyorum.

Forumumuz dört ana ba?lykta bölümlendi;

GENEL kysmy, yöntebilimsel analiz davamyza ili?kin bilgi, görü? ve duyurulary ihtiva ediyor.

YONTEMBYLYM kysmy, yöntembilimsel analizin biçimine ili?kin konu ve anlatymlary topluyor.

YNSANBYLYM kysmy, bu biçimi içeriklendirek insana ili?kin ?ema ve tablolar yer alyyor.

DY?ER kysmy, dini ve manevi konulary ela almaktadyr.

Bunlaryn hepsinde ?ema ve tablolar kullanylmaktadyr.

Bu nedenle dini içerikleri DY?ER kysmyna yerle?tirirseniz ba?lyk bütünlü?ü bozulmaz. Bunu göstermesi için genel ba?ly?ynyn adyny de?i?tirip DAVAMIZ, di?er ba?ly?ynyn adyny de?i?itirip DYNYMYZ yazmak istedim fakat bu adlardan içerikli  iddialar ve siyasi  davalar akla getirece?i için vaz geçtim.

 

Ykinci husus "osmanziya01" adymyn ?ifresi bozuldu?undan bu adla giremiyorum ve yedek olarak aldy?ym "mustafa" ismiyle yazylar yazabiliyorum.  Bu iki isimdede ayny ?ifreyi kullanmy?tym bana kolaylyk oldu. Sizinde burada iki tane kutlu aytu? adynyz vardy ben bir tanesini yedek olarak kullanylsyn diye "ahmet" olarak de?i?tirdim. E?er ?ifreniz ayny ise veya buna ili?kin ?ifrenizi biliyorsanyz dini yazylar yazarken bu ismi de kullanabilirsiniz. Forumun ?ifresinde bir hata olu?tu ?ifremi unuttum dedi?inizde mail adresinize ?ifreyi gönderdem diyor fakat gelmiyor. Bu durumu webmasterim halen düzeltemedi.

 

Yhlas konusunda yapty?ynyz çaly?ma BYÇYM olarak ba?aryly olmu?.

Ancak içerik yönünden itirazlarym var.

 

Yhlas DURUM'unu bir kanuniyet ve muayyeniyetin  tam tersine

bir hürriyet ve gayrymuayyeniyet olarak görüyorum. Önce kendi ?emamy arz edeyim:

 

Amel

 

ihlas   YMAN  ilim

 

Emel

 

Ylim daha çok bir kanuni bir sebebe ve muayyen bir sonuca bakar.

ihlas daha çok bir hürr bir seçime ve gayrymuyyen sonuca bakar.

Yhlas, halis ve safi bir irade ve seçim, hasbi ve samimi bir ye?leme ve tercihdir.

Ymamy Nursi (RA) dedi?i gibi; "Ybadetin sebebi emr-i ilahi, neticesi riza-yy ilahildir."

Dolayysyyla ibadeti dünyevi ve uhrevi fayda ve menfeat bakmadan Allah emretmesi nedeniyle ve onun rizasi çin  i?lemek ihlasly olmak demektir. Bu i?in sonucunda ba?ary ve yarar, kazanç ve çykar beklemez. Bu yüzden içten ve katkysydyr. Gelen ba?arylar ve geli?meler ilahi lutufla fazladan ve beklenmeden verilen sonuçlardyr.

 

Ehli dünyanyn yapty?y i?ler dar manada ibadet olmasada geni? manada ibadet anlamyndadyr ve bu i?lerde yaratylan tarafyndan konulan nesne ko?ullaryna ve kimse kurallaryna uyularak ba?ary göstermeleri yani tablonuzda yazyly gerekleri yerine getirmeleri FITRI  bir "dua" mahiyetinde olup bu duadaki samimiyet ve içtenliklerinin gösterdikleri serbestiyet ve hürriyet derecesinde arty ba?ary ve sonuçlara nail oluyorlar ?eklinde anlyyorum.

 

ilimle giri?imden sonra  ihlasla ba?aryya giden yolun her zaman her yerde tam ortasynda YMAN var. Bu iman Allah'a iman olur, Tagut'a iman olur, nefsine iman olur. Bu imany i?letirken  emellerini ve isteklerini  ameliyata ve fiiliyata  geçirmekte gösterecekleri  YHLAS, samimiyet, hasbiyet, içtenlik ve katkysyzlyk onlaryn ba?arylaryny etkileyecektir.

 

Biz bir hedefi istiyoruz fakat ne kadar ciddi ve azimli istiyoruz ?

Bir bir gayeyi  talep  ediyoruz fakat ne kadar gayretli ve himmetli talep ediyoruz ?

Bir bir maksada yürüyoruz fakat ne kadar bilgili ve deneyimli yürüyoruz ?

 

On tane bilirsin fakat bir tane yapabilirsin.

Yüz tane yaparsyn fakat bir tanesi ba?aryly olur.

Bin tane ba?aryn vardyr fakat bir tanesi YHLASLI olur.

Yani her ba?aryly i? ihlasly olmu?tur anlamyna gelmez.

Çünkü insan sebebleri görme ya da kendine mal etme

ya da ba?kasyna gösterme ya da büyüklenme gibi aryzalarla

kazandy?yny Allah'a ve ahirete götüremez. Bu hakikaty gösteren uzunca bir hadisi size okuyabilseydim ve ibadetlerin gök kapylaryndan dönüp dönüp insanyn suratyna çarpyldy?ny okuyabilseydim insanyn morali bozuluyor. Hadisin muhataby Hz. Muaz’yn dahi umudu bozuluyor Peygamberimiz üzülme ya muaz bana uy ve Kur’ana tabi ol manasynda teselli ediyor.

 

Allah ahiretimizi ve akibetimizi güzel ve iyi etsin.

 

Sa?lycakla kal abim.  

 

 

 

 

 

IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 19-Haziran-2010 Saat 10:51
S.A
De?erli karde?im O. Ziyao?lu
Forumda dört katagoride ?ema ve metin göndermek isterim ancak ?ema konusunda, hatta metin konusunda bir peki?me olmady?yndan, yöntem bilim bölümünü i?letmek  bana rahatlyk veriyor. Yn?allah ilerde di?er bölümlere de ?ema ve metin aktaryryz.
Yhlasyn kanuniyet olmady?y konusunda ikna oldu?um söylenemez. Çünkü...
Senin de belirtti?in gibi "ihlasla ba?aryya giden yolun her zaman her yerde tam ortasynda YMAN var. Bu iman Allah'a iman olur, Tagut'a iman olur, nefsine iman olur. Bu imany i?letirken  emellerini ve isteklerini  ameliyata ve fiiliyata  geçirmekte gösterecekleri  YHLAS, samimiyet, hasbiyet, içtenlik ve katkysyzlyk onlaryn ba?arylaryny etkileyecektir. "
Bence bu ifdeden de çykan sonuç ihlasyn kanuniyet oldu?unu göstemekte. Ki Yhlas risalesinde de belirtildi?i üzere öyle geni? bir alanda ihlas i?letilmekte ki, yani ister hayr ve ister ?er istikametinde ne i? üzerinde olunursa olunsun yada uhrevi veya dünyevi amaçly neye te?ebbüs edilirde edilsin, ihlasyn olmasy halinde adeta bir keramet veya istidrac olurcasyna bir sonuç ortaya çykmakta. Ki gerçekten keramet ve istidracyn da oda?ynda ihlas vardyr. Bu durumu ?emaya ilave edebiliriz de... Bir di?er ifade ile hayr veya ?er bir ?eye te?ebbüs ederken, bir ?eyi isterken ihlasyn içeri?i olarak kabul etti?imiz samimiyet, hasbiyet, içtenlik ve katkysyzlyk duygusu ile hareket etmek mutlaka te?ebbüste ba?aryya götürür yada istenilene kavu?turur. Dolaysyyla ihlasyn bir kanuniyet oldu?unu tekrar etmekte bir sakynca görmüyorum.
Selam ve saygylar

Düzenleyen kutlu aytug - 19-Haziran-2010 Saat 11:03
ahmet
IP
mustafa
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 27-Nisan-2010
Gönderilenler: 81

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 19-Haziran-2010 Saat 13:01

Saygyde?er Aytug

 

"Bir di?er ifade ile hayr veya ?er bir ?eye te?ebbüs ederken, bir ?eyi isterken ihlasyn içeri?i olarak kabul etti?imiz samimiyet, hasbiyet, içtenlik ve katkysyzlyk duygusu ile hareket etmek mutlaka te?ebbüste ba?aryya götürür yada istenilene kavu?turur."

 

Yukarydaki ifadenize katylyyorum  tek ?artlaki bu tümcede "mutlaka"  ifadesi yerine "ekseriyetle" sözcü?ünü kullansaydynyz. Mutlaka sözcü?ü kesinlik, ekseriyet sözcü?ü yakynlyk belirtir. Kanuniyet oldu?u zaman Cenaby Hak kuluna ?u  i?i yapynca ona bu sonucu  vermek zorunda kalmy? gibi oluyor. Yn?allah bir gün bu konulary içeren bir çaly?ma ile durumu aydynly?a kavu?tururuz.

 

Sünnetullahl ve Adetullah denilen ihtimali ve imkani sonuçlar yani YSTATYSTYK yasalar evrenin en genel yasalarydyr. Her ne kadar “Tanry zar atmaz” diyen ve izafiyet kuramynda kesin kanuniyeti esas olan  Einstein’in aksine  Max Plank’yn Kuantum yasalary,  mikro alemde belirsizli?i yani yakla?yk kanuniyeti saptamy?lardyr.

 

Bu yahudi Einsten’in yerine Müslüman Planck’I tuttu?umdan de?il, bazy konularda, örne?in ihlas konusunda, kesin sebeb sonuç (YLLYYET)  ili?kisinden ziyade vasyta ve gaye (AKYBET) ili?kisinin yerinde oldu?undan, cebr’den ziyade cerb’in daha isabetli oldu?undandyr, diye dü?ünüyorum.

 

Görü?üm ?udur ki belirlilik ve kesinlik veren DETERMYNE yasalar BYRLYK syrrydyr.

Yakla?yklyk ve belirsizlik veren YSTATYSTYK yasalar ise TEKLYK syrrydyr.

 

Y?te ihlas da böyle bir teklik syrrydyr.

Y?te hidayet de böyle bir teklik syrrydyr.

 

Imanyn verilmesi ile ihlasyn kazanylmasy.. Ykisi de iki tarafyn Abdin ve Rabbyn ihtiyar ve me?ietine ba?ly sonuçlar.

 

?imdi  derim ki; e?er görü?üme katyldy iseniz  ya da katylmady iseniz görü?nüzü ve görü?ümü  belirten durumu  ?emaya ve tabloya çevirme denemesi yapalym.

 

Önce siz bir tablo yapyn.

 

Sonra ben ele?tireyim.

 

Sonra ben bir tablo yapayym.

 

Sonra siz ele?tirin.

 

Böylece hem bu vesile ile  bu içerikten ziyade bize lazym olan tablo ve ?ema yapma çaly?masy yapmy? oluruz, hem düz yazy yanynda tablo ileti?imine de ba?lamy? oluruz.

 

Sa?lycakla kalyn

 

 

IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Haziran-2010 Saat 00:26
ahmet
IP
mustafa
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 27-Nisan-2010
Gönderilenler: 81

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Haziran-2010 Saat 13:09

Sayyn Aytug,

Ma?aallah, hem içerik olarak isabeteli hem biçim olarak yerinde olmu?.Tebrik ederim.

Sa? ve sol ile alt ve üst yanlar yerine oturmu?.
Sol taraf ?erre sa? taraf hayra çaly?an ihlasy tanymlamy?.
Alt tarafa yapylara üst tarafa i?levleri yerle?tirmi?siniz fevk alade.
Ortada olan inanç-iman demeniz de anlamly olmu?.
imanç türkçe iman arapça ortak bir "durumu" tanymlar.
Bu bu iman ve inanç Allah'a olur ya da Allah'an gayra olur ki biz ona "lâ" deriz.
Kesret, akyl, kudret, hikmet, kuvvet, menfeat hasyly Allah adyna olmayan ne varsa
OLUMSUZLARIZ.
 
Bizim ihtilafymyz kanuniyette / yasalylyk  de?il de kanuniyetin renginde idi.
Birlik ve determine yasalar bir tarafta..
Teklik ve istatistik yasalar bir tarafta..
Yhlas bunlaryn hangisine tabi ?
Ayrylyk burada ?
Bu konuda görü?ünüzü yazmamy?synyz.
 
?imde bende bir ?ema yapyp görü?ümü belirtmeye çaly?aca?ym.
 
Ama bu çaly?mayla ortaya çykty ki ortak bir çaly?ma yapylabiliyor.
Bu ?emayy ben yapsaydym çok az bir farky olurdu.
 
Sa?lycakla kalyn.
 
IP
mustafa
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 27-Nisan-2010
Gönderilenler: 81

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Haziran-2010 Saat 14:44

S.A.

Saygyde?er Aytug,
 
Yerle?tirdi?im tabloda birlik ve teklik yanlary gösterildi..
Burada ilim vucuda ili?kin ve ihlas  ademe ili?kin birlik yasasy olarak gösterildi. 
Hidayet inayeti ile hüsnü hatimenin vehbiyeti, ye?il renkt, teklik yasasy olarak gösterildi.
Sanyrym senin görü?üne geldik.
 
Sa?lycakla kal.
 
 
 
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Haziran-2010 Saat 17:02
Sn.Osman Ziya karde?im
Dedi?in gibi Ystatistik yasalarda  kesinlik yok. Determinst yasalarda kesinlik var. ben her ne kadar ihlasyn determinist yasa olarak dü?ünülmesini istediysem de, bu iddiamda ilmi ?üphemin olmady?yny söylemem mümkün de?il pek tabii. Yani ihlasyn iman gibi ölçülebilir bir özelli?i olmady?yndan sana da hak vermek gerekir. Ne var ki kendi ya?ady?ymyz tecrübelerimize ve de yakynlarymyzda gözlemledi?imiz olaylara bakty?ymyzda, bir ölçme, biçme, tartma yapamasakta ister istemez ihlasla yani yo?un istek, yo?un çaly?ma,  hasbi ve samimi gayret oldu?unda insan ?er tarafynda da olsa Yüce Allah ne isteniyorsa vermekte. Bu verme; mecburi bir verme de?il, ilahi adalete uygun  bir verme olsa gerektir diyorum. Öyle olmasaydy, Müslüman olmayan alimlerden ba?kasynyn yo?un çaly?ma-gayret, fedekarlyk etmelerinin ürünü olan icadlar ve ke?ifler olmazdy. Diyorum
 
?emanyn biçim yönünden ele?trisini yapacak erginli?e sahip olmady?ymdan, bence ele?trilecek bir taraf göremedim. Bana göre kavramlaryn yerle?tirilmesi gayet yerli yerinde, benim için oldukça tamamlayycy bilgiler ve mükemmel bir yerle?tirme olmu?.
Kysa bir çözümleme yaparsak...
Hayatymyzda etkili olan yasalar iki veçheli olarak i?lemektedir. Ehadi-Birlik kaynakly  belirli-kesin ve genelli?i olan determine yasalar, Vahidi-tekillikten kaynaklanan belirsizi-htimali ve özel olan istatistiki yasalar. Ki bu yasalar bir tarafta otomatik etki-tepki ili?kisi içerisinde (tabiat kanunlary) i?lemekte, bir di?er tarafta sebep-sonuç ili?kisi içerisinde (Yhtimal hesplary-istatistik yasalar) i?lemektedir. Muhtemel ki sol tarafta belirtilen istatistiki yasalar çerçevesinde i?leyen ihlasla; ortada belirtilen iman, kararlylyk,sa?lam irade,sorumluluk, sabyr, takdir, tasdik, v.s duygularyn harekete geçirilmesiyle maksada ula?mak mümkün olmaktadyr. Ayny ?ekilde sa? tarafta belirtilen ilimle yine ortada belirtilen iman, kararlylyk,sa?lam irade,sorumluluk, sabyr, takdir, tasdik, v.s duygular harekete geçti?inde de maksada ula?mak mümkündür.
Burada Yhlasy istatistiki bir kanuniyet-yasa olarak kabul edersek, elbette  böyle bir açyklama yapmak icap eder.
 
Saygy ve sevgiler
 
 


Düzenleyen kutlu aytug - 20-Haziran-2010 Saat 17:07
ahmet
IP
mustafa
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 27-Nisan-2010
Gönderilenler: 81

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 20-Haziran-2010 Saat 20:06
S.A.
 
Muhtarem Abim,
 
Beni ba?y?layyn yanly?lyk yapmy?ym.
Farkynda olmamy?ym.
 
Vahidi................Ehadi
 
yazmy?ym. Do?rusu:
 
EHADY...............VAHYDY
Ystatistik             Determine
Teklik                Birlik
ÖZGÜRLÜK         ÖZDE?LYK
Ku?kululuk           Kesinlik
Rastgelelik           Belirlilik
VAHDANYYET       VAHDET
 
Sa?lycakla kalyn
 
IP
mustafa
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 27-Nisan-2010
Gönderilenler: 81

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 21-Haziran-2010 Saat 12:26

IHLAS

 

 

IHLAS  ilim, emel ve amelden sonra gelen bir geli?medir.

Bu geli?menin merkezinde YMAN bulunur.

Bunu ?u diyagramla göstermi?tik.

 

Amel

 

Yhlas    YMAN   Ylim

 

Emel

 

 

Ylim denilen “ba?lat”,  ihlas denilen “bitir” ile sona erer.

Ba?latan önce “hidayet” bitirden sonra “hüsn-ü hatime” gelir ki bunun bütünü

bir Müslümanyn SIRAT çizgisidir.

 

 

Hüsnü hatime..  < ihlas..  < YMAN.. < ilim.. < Hidayet

 

 

Bir kaynaktan bir erek / hedef elde edilecekse bunun en güzeli

bu sonsuz kutlu mutlulu?a açylan kapydyr.

Bu kapy açylyrken bir meslekten bir ba?ary ve  bir esmadan bir güzellik ortaya çykar

ki bu HÜSÜN ba?aran ismin yani hakikatin yani ki?inin yüzü olur.

 

Biz burada bu deruni anlamdan çok ihlas ana hattyna  paralel  ba?ka çizgeleri nazara vermek istiyoruz.

Bunlary a?a?ydaki tablonun anlam çerçevesinde topladyk. Hepsini birden o ?emada görebilirsiniz.

Bu tablonun diyagramyny yazyyorum:

 

KAYNAK >>>  EREK

 

Meksubat >>>  Mek?ufat…

Ysti’dat >>>  San’at…

Kabiliyet >>> Salahiyet…

Meharet >>> Muvaffakiyet.

 

MEKSUBAT… kesb edilenler yani kazanylanlar demektir.

Ynsanlar ya?am süreçlerinde çe?itli sonuçlary, araçlary ve gereçleri elde edip kazanyrlar.

Bu kazandyklaryny  kaynak olarak kullanarak bunlardan yeni kazanymlar elde ederler.

Y?te bu yeni elde ettikleri imkan ve sonuçlara MEK?UFAT adyny verdik.

Meksubat yinelenen kaynaklar ise mek?ufat açylan yenilikler ve elde edilen ereklerdir.

Y?te bu sonucun nedeni  emel ve ameli ihlasla çaly?tyran imandyr.

Burada ?emaya bakarak VAKY olan üç halli kemali görünüz.

 

YSTY’DAT… edinilen “aly?kanlyk”  ya da “yeti” olunun imkandyr.

Büyük Ystigfar’da diyoruz ki:

”..a’la ahdike ve vadike mesta’da-tü.. euzi bike min ?erri ma san’a-tü..

Öyle derin Arapça vukufiyetim yok ama bu tümceden;

“..ahdine ve va’dine yettiklerimden.. yapty?ym kötülüklerden.. sana sy?ynyrym..”

Yapan bilir, bilen konu?ur. Yani “Yettiklerini yapar.” Yani isti’datlary SAN’AT’a  çevirir.

Y?te bu i?i yapan  AMEL  moturudur. ?emaya bakynyz.

 

KABYLYYET… yetenek demektir.

Ynsanda imkandan ita edilen kabiliyetlerin birer tohum halinde ekilmesini geneti?inde buluruz.

Ana ve babadan tevarüs edilen ve ayny zamanda toplumdan ve tarihten süzülen yeten-ek’leri

bir bir saymaya gerek yok. Kabiliyetlerin ve yeteneklerin meslekler, alanlar, etkinlikler, zenginlikler haline gelip ve bunlaryn üzerine  oturup ve bundan yeni istidatlar ve san’atlar ortaya çykaryyoruz.

Y?te bu kabiliyetini geli?tirenlerden bazylaryny 

SALAHYYET sahibi  ba?kan edip  onu be?enerek  yetkili beylik veriyoruz.

 

MEHARET… beceri demektir.

Emellerle beslenen insan bir hedefi tutar.

Ynsanyn haysiyeti hasylaty kadarsa bundan bigane kalan insan yoktur.

Hasylaty elde etmek ve hedefi ele geçirmek ile bir kaleyi zapdetmek arasynda mahiyette bir fark yoktur.

Bir kaleyi ele geçirmeye MUVAFFAK olanyn ba?arysy ile kendine bir ev satyn alanyn muvaffakiyeti arasyndaki fark, muvaffak sözcü?ü ile ba?ary kelimesi arasyndaki fark kadardyr.

Y?te bu çaly?manyn giderek SAFY’le?mesi anlamyna gelir.

Derler ki san’atyn hyrsyzlyk ise de onu iyi yap.

Bu hayyr gibi ?erli i?lerde de muvaffakiyetin syrry ihlastadyr.

 

Yhlas öylesine büyük bir esas ki ONBE? GÜNDE BYR KEZ okunmasy gereken derstir.

Çünkü çaly?an kazanyr de?il “çaly?an-lar kazan-yrlar” gerçe?ini okuyana ö?retir.

Y?te biz bunu yapmady?ymyzdan, yapamady?ymyzdan ba?aryly olamadyk.

Çünkü bu i?  biz syrryny ben gözünün bebe?ine yerle?tirebilmektir ki

bunun zorlu?u  birlik ve teklik nurunu cem’ etmektedir.

 

Umarym bu yukaryda  saydy?ym dört PARALEL çizginin ortasyndaki

 

Hüsnü hatime..  < ihlas..  < YMAN.. < ilim.. < Hidayet

 

 

ana hattynyn hataryny görüp Hakkyn hatyryny unutmayyz.

 

Yn?a-Allah.

 

Evet, meksubat, isti’dat, kabiliyet ve meharet bir NY’MET olup bu güzellikler

?ükür ve sevgi olarak mek?ufat, san’at, salahiyet ve muvaffakiyet KÜLFET’leri isterler.

Bu ni’met ve külfetleri YBADET hamdynda ve YSTYANE duasynda ibare ve  ifade ederiz.

Ki bu bizim SIRAT’ymyzyn anlatym biçimidir.

Syrat bir yol’dur ki dürüst bir  çizgi, müstakim bir do?ru, sinüzodial bir e?ridir.

Bu  e?rinin; renkli ve y?ykly, sesli ve tynyly, kokulu ve titre?imli, tatly ve dalgaly dy? be? duyumun

görüntüsü gibi kendine özgü kyvrymy ve örüntüsü vardyr.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

NOT:

 

Yhlas ba?arysyzly?a kylyf olmady?y gibi ba?arynyn da müellifi de?ildir.

Sadece ba?aryyy temin eden himmetin ve gayretin tasfiyesine yarar.

Sonucu elde eden ciddiyet ve metanetin sürdürülmesini sa?lar.

Hedefi ele geçiren iste?i ve umudu canly tutar.

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

IP
Sayfa   2 Sonraki >>
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk