Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: 2011(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Sayfa   3 Sonraki >>
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Konu: 2011
    Gönderim Zamanı: 01-Ocak-2011 Saat 23:09

 

 

 

 

 

 

2011

 

ADEM dizini içindeki dosyalar

 

Öncelikle saygyde?er ve sevgide?er okur ve yazarlarymyn  giden 2010 yylynyn hesabynyn kolay, gelen 2011 yylynyn takibinin olay olmasyny dilerim.

 

Öyle olay olsun ki bu yyl yeni bir ba?langyç, taze bir giri?im ve do?an bir öncelik ve öncülük bulunsun. Çünkü biz bin yyllyk bir pazaryn yüz yyllyk projesinin on yyllyk partisini bu belki sene Yn?a-Allah  kuraca?yz.

 

 

Ykinci binin on yylyny bitirip on birinci yylyna ba?lamak aslynda üçüncü bin yyl içinde ilerlemek demektir. Bin yyllar uygarly?ymyzyn tarihini gösterir. Resmi Tarih, TAKVYMY  uygarly?y DYLYN nesnel ve yapay  ortamlarda saklanabilir ve ta?ynabilir hale gelmesi demek olan yazynyn icadyyla ba?latyr. Uygarlyk içinde ise din ya da din gibi kapsayycy kült’ler kysaca kültürlerin do?up öldü?ü tarihi /  dönel ortamlarla  de?i?tirilir, düzeltilir ve  dönü?türülür. Y?te bu dönü?ümün aracy da dile bürünmü? din’dir.  Resmi Tarihe egemen kültürlerden ba?at olany HRYSTYYANLIK semavi DYN’in ortaya çyky? zamany yani Hazreti Ysa Aleyhisselamyn do?um tarihi anlamyna gelen MYLAD, tam sayylaryn ortasy ve ayny zamanda ba?langycy yani (0) syfyr kabul edilmi?tir.

 

O zaman içinde bulundu?umuz 2011 sayysynyn rakamlary bu durum gösteriyor.

 

(2) rakamy milatta önceki bin yyllary.. (0) rakamy resmi tarihin tam sayylarla ifade edilen süresinin ba?langycyny.. (1-1) rakamlary ise milattan sonra geçirdi?imiz iki tane bin yylyny göstergeliyor.

 

Nümerik rakamlaryn sayylanmasy (tadad) ile  alfebetik harflerin syralanmasy, (ihsa) suretiyle YAZILI dilin sayysal ve sözel simgelerinin ANLATIMI oldukça karma?yk bir GRAMER düzenine ba?lydyr. Bu SÖZ DYZYM düzenin bize yalyn gelmesi onun kurallaryyla zihnimizin yapylanmasy ve onun ortak kullanymyna aly?mamyz yüzündendir.

 

Baty kültürlerinde bu syralanma YATAY çizgide olur. Do?u Çin ve Japon kültürlerinde ise DYKEY çizgide olur.

 

2011 sayysynyn rakamlary bu ?ekilde yatay dizildi?i gibi

 

2

0

1

1

 

 ?u  ?ekilde dikey de dizilebilir.

 

Biz bu dizimde rakam kullandy?ymyz gibi harf dahi kullanabiliriz.

 

Z

 

M

 

N

 

(Z)     harfi zamanyn milattan önceki yyllaryny.. (M) harfi milat tarihi olan syfyry.. (N) harfi milatta sonraki yyllaryny gösterebilir. ZaMaN saman alevi gibi yanyp sönen bir y?yk ki devirdi?im yakla?yk altmy? sene bin yylyk yakla?yk yirmide birini te?kil ediyor. Her BYN  yyl, yüz yyllyk on tane birim ta?yyorsa, elimde ve aya?ymdaki parmaklarymyn toplamy yirmi ediyorsa bu durumda benim ömrüm ve elbette yakla?yk ba?kalarynyn da ömrü  bir parmak kadar süreyi doldurmu? demektir.

 

ZMN simgesinin Z ile N harfi ses olarak benzemede resim olarak birbirine benzer. Z dikey yazylmy? N’dir, N ise yatay yazylmy? Z’dir. Bunlar dikey ve yatay yazylmy? Zikzak çizisidir. Ziksak çizgisi e?ri yazylsaydy S harfine benzerdi. S çizgisi sinüzodial e?rinin dikey yazylmy? halidir. Bu çizgi yatay yazylsa YAKLA?IK anlamyna gelir. Yki yakla?yk çizgi bir arada yazylsa yatay 8 harfi ?eklinde olur ve bu da SONSUZ anlamyna gelir. Nasyl iki yanly? bir do?ru anlamyna gelirse bu da böyle olur. ZAMAN  iki formda zihnimizde durur. Birincisi yakla?yk süreyi belirleyen ve ba?y ve sonu bitirmeyen yapay TAKVYM, ikincisi ba?-syz ve son-suz do?al VAKYT. Takvime bakmayan vaktini ziyan eder. Vaktine dalan takvimini kaçyryr. Dikkat ederseniz zamanyn harflerinin  tersiyle nasyl namaz yazylyr  ise, takvimin harflerinin  terside vakittir.

 

O halde  ?öyle bir diyagram yapalym.

 

TAKVYM

 

 

ZMN ……………… NMZ

 

 

VAKYT

 

O halde ?öyle diyebiliriz; zaman takvimde geçen süre, namaz ise vakitte geçen süredir. Ben ilkine kysaca SÜRE, ikincisine de kysaca SIRA diyorum.

 

Evet, saygyde?er okurlar yeni bir yazy dizisine ba?ladym bu yyl ba?yyla birlikte.. e?er nasip olurda sürdürürsek AYNI YAZIYI devam ettirerek bir ?emayy ana hatlaryyla de?il de ayryntylaryyla düz yazyya çevirmek suretiyle yeni bir anlatym yolu ortaya koymu? olaca?ym. Böylece yöntembilimsel analize tanytma babynda yeni bir kapy açmy? olaca?yz.

 

Öyle yazylar yazaca?ym ki açyk, seçik olacak, o kadar ayryntyly olacak, o kadar anla?ylyr olacak  ki anladyysam arap  olayym bu çoraby ba?yma niçin giydirdin demeyeceksiniz.

 

Zaten anlatymymla zihninizi örtmeme gerek yok ki.. her birimiz ba?yna bir DYL sepeti geçirilmi?.. Bizim bu sepette birkaç delik AÇABYLYRSEK  buradan gözüme dy?arydan biraz y?yk geçirdimi hasyl olan aydynlyk zihnimizi aydynlatmaya yetecek…

 

 Sizde bu kapydan girerek görü?, katy ve ele?tirilerinizle yöntembilimsel analiz binasynyn in?asyny  paralize edeceksiniz. Böylece bir tür zihinsel DYYALYZ makinesi  yapmy? olaca?yz.

 

Yani dü?ünemeyenleri dü?ündürece?izJ).

 

 

Allah yar ve yardymcymyz olsun.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

(not: sevgili okurlar ve özellikle Kutlu bey  ve Fatma hanym yazalarym,

bu yazy yazyldy?y gibi kaldy yani düzeltilmeden yayymlandy.. ileriki gözden geçirmelerimde düzeltece?im in?a-Allah.. ama okurken sizde söz dizim yanly?lyklaryny düzeltebilir ve anlambilimsel anla?ylmazlyklary dile getirebilirsiniz)

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP
Fatma
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 04-Kasım-2009
Gönderilenler: 60

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 02-Ocak-2011 Saat 15:02
S.A. Nedendir bilmem ama Yöntembilimin ne oldu?u hakkynda bir firkrim olmady?y günden ?u ana kadar Yöntembilimle ilgili her?ey alemimde farkly bir sevinç ve farkly bir heyecan uyandyryyor. Belkide bu yüzden hep atlama gere?i duydum bu konudaki tekliflere ve severek atladym her seferinde. Ço?u zaman tembellik etsemde içimdeki co?ku hep ayny kalyyor. Y?te bu yazyda içime ayny co?kuyu tekrar verdi! Hayyrly ola, hepimize kolay gele in?aAllah!
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 03-Ocak-2011 Saat 05:09
De?erli Karde?im,
 
Yçten anlatymyn için te?ekkür ederim.
 
Bende bu i?lere ba?larken ayny haldeydim.. Hilmi Ziya ÜLKEN hocanyn dediklerini anlamyyordum amma kitablaryny i?tiykla okuyordum. Risalelere öyle ba?lamadyk my ?
Tamamen anlayamyyorduk ama anlady?ymyz onu okumamyzy sürdürmemiz için yeterliydi...
 
Ayny ?ekilde yazgynda var ki köküne vakyf olamady?yn halde bu a?acyn meyvelerini yemek sana gyda veriyor ki bir gün onun çekirde?ini de elde edeceksin..
 
in?aallah bu yeni durum bu defa yine  bir ba?langyç olur.
 
Zaten yöntembilimsel analiz tamamen formüle edilmemi?  bu bir DÜ?ÜNCE.. bizler birlikte bunu formüle ederek DYL haline getirece?iz. Bu çaly?mada ilk karymyz bu dil ile kendi dü?ünmecimize bir DYSYPLYN vermek ve bununla dü?ünülebilir dünyaya sa?lam adymlarla ilerlemek olacaktyr.
 
Daha sonra bunun ba?kalary tarafyndandan ö?renilebilir, kullanylabilir ve yararlanabilir bir metodoloji haline gelmesi belki bizden sonraki bir a?ama olacak.. belki bunu görece?iz ya da görmeyece?iz.
 
Umuyorum ki sonunda elde ettiklerinizle pi?man olmayacak aksine bana dua edeceksiniz.
 
 
Sa?lycakla kal.
 
Osmanziya
 


Düzenleyen osmanziya - 03-Ocak-2011 Saat 05:11
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 04-Ocak-2011 Saat 23:48
 
 
duyurusundan sonra oradaki
 
Kanuni Sultan Süleyman'yn hayatyndan kesitler sunma iddiasyyla çekilen Muhte?em Yüzyyl, Osmanly Devleti'ni kendi zihinlerinde olu?turduklary 'harem'den ibaret sananlaryn çarpyk tarih anlayy?yny bir kez daha gözler önüne serdi GEREKÇESYYLE
 
 
linkine gittim...  ?YKAYETYMY dile getirdim..
 
 
Resimide görüldü?ü gibi O gününde dünyanyn kraly olan imparatorun DÖRT karysy varmy?.. Bir de önünde ?ehzade.. yanda kolu görülen adamyn kim oldu?unu bilmiyorum.
Enitesi mi, kayyn biraderi mi, büyük o?lu mu her kimse mutlu bir aile tablosu veriyor.
 
?imdi bizler bir hanymy idare edemezken mübarek dört hanymy yönetmesi bir tarafa, kendini e?itmesi bir tarafa ve de ülkesini idare etmesi bir tarafa dünyayy idare ediyor ve Fransa kralyna diyor ki siz dans denen ne menem bir ?ey ortaya çykarmy? kadyn erkek haram helal demeden birbirinizle GÖBEK toku?turuyormu?sunuz.. ?imdi yanynyza gelir ÖBE?YNYZY da?ytyrym diye esip gürlemi?.. sen misin onu diyen.. ?imdi gücü ele geçiren göbek toku?turanlar onun göbe?ini filimde ortaya çykarmaya çaly?yyorlar.. ayyp ayyp.. ?imdi ölü olan bu  adama bu densizlik  bu yapylyr my ?
 
Her ne ise ben yapaca?ymy yaptym.. ele?tirimi yazdym.. gerisini necip milletime aziz devletime byrakyyorum.
 

Mesleki bir sitemde ?u yazyyy yazmy?tym  yazarly?y sevmiyorum.. fakat okunabilir bir ileti yazmak ve anla?ylabilir bir yazy  okutmak  için yazar olmadan yazarlyk yapmak gerekti?inden bu satyrlary döktürüveriyorum… veriyorum ama yinede gözüm ku?lastik yapmada...

 
Adamyn biri kafasyny ku?lastik yapmaya takmy? ve bununla yetinmeyip  mahallede kyrylmadyk cam byrakmazmy?.. mecburen tymarhaneye.. derken bir müddet sonra iyi hali görülmeye ba?lamy? ve dy?ary byrakmaya karar vermi?ler fakat  tabib kendisinden emin olmak için sormu?, yavrum demi? dy?ary çykynca ne yapacaksyn.. evleneceem demi?. Tabib sevinmi? hymm iyi yolda diye dü?ünmü?.. peki demi? sonra  ne yapacaksyn.. elbette dü?ün olacak demi?, peki sonra, ilk gecemiz olacak.. sonra.. hanymy soyacam demi?.. sonra.. donunun lasti?ini çykaryp ku?lastik yapacam!

 

Yeni benim yazarly?ymda böyle olacak.. olmayan edebiyatymla muharrirli?e soyundu?umda zihnimin YÖNTEMBYLYM lastiklerini çykaryp sizin ZYHYN AYNALARINIZI kyracam.

 

Zaten önceki yazyda bir camynyzy kyrdym beni ba?y?layyn.. dü?ünmeyi i?emeye benzettim.. aslynda dü?ünmeyi i?ime gibi dü?ürmedim.. i?emeyi dü?ünme gibi büyüttüm.. i?emek i?lerin en ba?ta geleni olan TEMYZLYKTYR.. namaz  hadesten ve necasetten teharet olan abdestle ba?lamaz my ?

 

Dü?ünmek zihnin i?emesidir.. yani temizlenmesidir.. do?ru yanly?tan ayyrmaktyr.. do?ru bildi?ini yanly?lary görmek ve yanly? bildi?in do?rulary görmekter.. her ikiside bir TEMYZLYKTYR. Dü?ünmek, zorun ortaya çykardy?y sorunun üzerine soru ve yanytla gidip bundan çözümü üretmektir ve zorluktan kurtulmaktyr.. bu düzenleme de bir TEMYZLYKTYR.

 

http://www.noterforumu.net/forum/showpost.php?p=89415&postcount=2

 

DÜ?ÜNMEYE ÇA?RI… yukaryda  linkini verdi?im yazyda, ?ayet  yazyma eri?me imkanynyz olmu?sa, tek ba?yna bir dünya olan insanyn bu dünyasyny sa?lam ve sa?lykly bir ?ekilde kurmasynyn ilk yolu SALYH bir NÜHA (akil)  ve SAHYH bir kitaba  (nakil) kavu?maktyr. Sahih kitab belli en son ça?ry olan KUR’AN-y mu’iz-ül Beyan ve onun pek surelerin ba?larynda ve sonlarynda ö?ütlenen DÜ?ÜNME.. tefekkür.. tezekkür.. tedebbür.. tedekkür.. tederrük.. tederrüb.. fehim.. fykyh.. tüm renkleriyle bütün fikir dünyasy, bütün yanlaryyla tüm zikir dünyasy türlü türlü çe?it çe?it dü?ünmeye ça?yryyor.

 

Yine burada bir ?iir iktibas edilmi?:

NE YÇYNDEYYM ZAMANIN

Ne içindeyim zamanyn
Ne de büsbütün dy?ynda
Yekpâre, geni? bir ânyn
Parçalanmaz aky?ynda.

Bir garip rüyâ rengiyle
Uyu?mu? gibi her ?ekil,
Rüzgârda uçan tüy bile.

Ba?ym sükûtu ö?üten
Uçsuz, bucaksyz de?irmen
Yçim muradyna ermi?
Abasyz, postsuz bir dervi?.

Kökü bende bir sarma?yk
Olmu? dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir y?yk
Ortasynda yüzmekteyim.

Ahmet Hamdi Tanpynar

 

 

te?ekkür ederim.. DEDYM ve ilave ettim ki;

 

zamanyn tersi namaz, trk'ün tersi krt.. derisi öykü gerisi gerçek.. gelde i?-in iç-inden çi? pardon çik... hayyr çyk. Cyk cyk.. biz zamana kafamyzy takty?ymyzdan ba?ymyzdaki dü? perdesiyle örtülmü? dil sepetinin gözeneklerinde çi?imizi pardon dü?üncemizi edemedi?imizden acilen bir DYYALYZ makinesine ihtiyacymyz var... i? nedir iç nedir.. i? dü?ünme iç de zaman... MEKAN  / syra  ve ZAMAN / süre kadrolaryndan çykmayan.. MANA /anlam ve GAYE / amaç da?laryny a?mayan gördü?ü gölge ve ördü?ü perdeden ba?ka bir ?ey de?il... DEMY?YM.

 

Eh.. bu günlük bu kadar yeter.. bir koca adam ve onun dört karysyndan ba?ladyk ve yapty?ymyz ku? lastiklede baya?y camlar kyrdyk..

 

Eh.. bu kadar lafa kar?y sizde laflarsynyz.. Ama önemli olan yöntembilimsel ÇÖZÜMLEME ile analitik düzlemin mantyksal YSTYHDAM VE YSTYMALYNY  ö?renmek, kullanmak ve yararlanmak.. benim için gerisi laf u güzaf.

 

Bunun için elinizi biraz LUGAT'lara el atmaya aly?tyracaksynyz.. zaten sözlü?e EL gidiyorsa zihin dü?ünmeye giriyor demektir.. yoksa günlük konu?manyn i?inde dola?mak ve düz yazynyn içinde dolanmak ve dolmalary lüp lüp yutmak ZYHNY tokluk verirse sonunda alaca?ymyz dü?ünme bollu?u de?il b.lu?udur.  ?imdi bu yazyda hasyl olan kelime=terim/kavram'lary  DÜ?ÜNMECE'mizin diyagram bo?luklaryna yerle?tiriyorum:

 
      X                                                   ZAMAN
 
 
                            Y                      LÜGA-t
 
 
                                       
 
 
 
                            Y'                     NÜHA
 
 
 
X'                                                        MANA
 
 
?imdi bu yazyyy yeni ba?tan okuyarak X ve Y'leri bulmaya çaly?ynyz...

 

Görü?mek üzere sa?lycakla kalyn.

 

.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 
 
 


Düzenleyen osmanziya - 05-Ocak-2011 Saat 00:49
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 05-Ocak-2011 Saat 23:39

 

 

 

 

DÜN  ak?am ele?tirime ra?men seyretti?im Muhte?em Yüzyyl DYZYSY kadynyn aile içindeki rolünü Osmanly BA? Ailesini model alarak göstermeye çaly?yyor, gibime geliyor.  Evet,  Bir bakanymyzyn bu diziyi ele?tiren ifadesiyle, üç kytada alty yüzyyl at ko?turan OSMANLI, harem'den ibaret de?il.. fakat bir resimde de her ?ey birden ve toptan gösterilemez ki.. kimi haremi gösterir.. kimi ky?layy gösterir.. kimi halky gösterir.. kimi sarayy gösterir… yeter ki gösterdi?ini DO?RU göstersin. 

 

Filmin gösterimini "amaç"layanlar ne kadar gösterebilir ve biz ne kadar "anlayabiliriz yani "anlam"landyrabiliriz  ? Mekan ve zaman gibi anlam ve amacy dahi zihin camlarymyzyn kö?e bentleri olarak göstermedik mi ?

 

Merak saikasyyla seyrettim.. eksik ve yanly?ta olsa görsel olarak Osmanly’nyn muhte?em dönemine DOLAYLI tanyklyk edeyim dedim.. iyi ki seyretmi?im.. YANLI?LARIMI  düzelttim.. bir defa sultanyn ardynda dizilen dört hanym onun dört karysy de?il mi? ?Bu biiir.. Ykincisi orada duran erkek, ne o?lu, ne eni?tesi ve ne de bacana?y imi?.. has arkada?yymy?.. insanlar gördüklerini YORUMLAYARAK görürler.. YSTEDYKLERYNY görürler.. zaten ba?ynda söyledim.. biz bir hanymla ba? edemezken.. dedik. Yani dört hanym istedi?imden de?ilJ) Ama islamda olan çok hanymla (azami dört) evlilik kurumunu dü?ünerek  sultanyn dört hanymy dedim.. yanylmy?ym. Fakat bana bu DÖRT sözünü söyleten benim her ?eyi DÖRTLEYEN zihnim. Bu somut dörtlüde.. zihin camlarymyzyn soyutlaryny gösterecektim..  ve sonuçta oradaki kadynlaryn ikisi e?i imi? di?er ikisi de annesi ve kyz karde?i  imi?. Fakat ister yanyldy?ym gibi olsun, ister o foto?rafyn gerçe?i gibi olsun sonuçta içindeki kadyny saymazsan ERKEK (4) (dört)  kadyn tarafyndan ku?atylmy?tyr:

 

Annesi

 

 

E?i          ERKEK      Karde?i

 

 

Kyzy

 

Kadyn bunu yaparken erkek bo? mu duracak ? O da kadyny ku?atmy?tyr.

 

Babasy

 

 

E?i          KADIN      Karde?i

 

 

O?lu

 

Hasyly kadyn ve erkek içinde ve dy?ynda birbiri tarafyndan ku?atylmy?tyr.. yani fytratan ikiside e?ittir.. fakat  YNSAN dedi?imiz var olu?un sosyo-ekonomik görünümleri farklydyr, bio-psik yansymalary hikmetlidir...

 

Filmin içine bir TANIK yerle?tirilmi?.. adyny ?imdi çykartamadym RESYM YAPAN ADAM.. diyor ki sen gidersin, ben giderim, sultan gider geriye i?te bunlar kalyr diyor.. ka?ytlaryn üstüne kalemle gördüklerini çiziyor.. i?te bunu yapan bizim GöZüM’üzdür. Göz bir tür foto?raf makinesidir. Canly bir kameradyr.  ?imdi bunun en geni? ady AYYNE-Y ?UUR..

 

?uur aynasy, di?er aynalardan farklydyr. Bildi?imiz aynalar içinde yansyyany gösteren saydam bir yüzedir ve kendinin ve ne gösterdi?inin farkynda de?ildir fakat bizim hayat çe?mesinden beslenen  ?uur aynamyz, birbiri içinde maddi ve manevi çok katmanly ve çok çe?itli RESYMLER çizer ve bunun diledi?i kadarynyn farkynda olur. Misal:

 

Cisim

 

Göz   GÖRME  Beyin

 

I?yk

Sade görme yok ki.. bilme, anlama, inanma gibi daha derin ana ve alt katmanlar var:

 

Veri

 

Gözlem   BYLME  Yorum

 

Ylke

 

Demek ki bilme sadece kuru görme ya da ?öyle bir bakmadan ibaret de?il…

 

onama

 

terim   ANLAMA  kavram

 

önerme

 

Demek ki KYMSE olmanyn bir gere?i olan  anlama sadece nesne görme ya da ?öyle bir bakma ve görme de?il…

 

amel

 

elem   YNANMA  emel

 

ilim

 

Demek ki inanma sadece “nesne ve kimse görme bilme ve anlama”nyn ötesinde bir RESYM çizmedir.

 

Do?ruyu ve gerçe?i arayarak, güzeli ve iyiyi dü?ünerek, de?i?tirip ve düzeltip sorarak, merak ve a?kla  görerek yapylan izler ve imler kysaca ÇYZGYLER ?uur aynasynyn CAMLARINDA  yansytylyyorlar.

 

Sonra bu camlar da birbirini çiziyorlar.. camlar birini çizer.. bildi?imiz örne?i.. elmas camy çizer.. yöntembilimsel analiz böyle de?i?tirilip düzeltilerek geli?tirilen dört kö?eli camlarla çaly?yr.

 

Yukarydaki yazyda ?u dü?ünmece ( bir tür bulmaca) diyagramyny çizmi? ve sizden oradaki X ve Y’lerin ne oldu?unu sormu?tum.. yine yanytlarynyzy bekliyorum.. tüm X ve Y’leri yanytlamak ?art de?il.. bir iki tanesini söyleseniz o da yeter.. daha sonra dördünü de açyklayaca?ym.

 

  X                                                   ZAMAN

 

 

                            Y                      LÜGA-t

 

 

                                       

 

 

 

                            Y'                     NÜHA

 

 

 

X'                                                        MANA

 

 

Görmek istiyorsanyz, dönüp dönüp bir daha bakacaksynyz.. bilmek istiyorsanyz dönüp dönüp bir daha göreceksiniz.. anlamak istiyorsanyz dönüp dönüp bir daha okuyacaksynyz… inanmak istiyorsanyz dönüp dönüp bir daha anlayacaksynyz.. bunun ba?ka yolu yok!

 

Ettekrarü ahsen ve lev kane yüzseksen.. yinelemek çok güzeldir, isterse yüzseksen kez olsun.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANΠ yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Düzenleyen osmanziya - 06-Ocak-2011 Saat 00:40
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 07-Ocak-2011 Saat 00:17

 

 

 

 

 

 

Ö?RETMEN, ö?rencisine bir konuyu ö?retir. Sonra ö?retti?inin ö?renildi?ini test etmek için Ö?RENCYSYNE yanyty belli olan sorular sorar. Yazar ile okuyucu arasynda ili?ki ise böyle de?ildir. Yazar do?rudan soru sormaz. Ba?aryly bir YAZAR  kendi kendisine soru sorduran bir ?ekilde konuyu arz eder ki OKURUNA, yazynyn  maksadyny gerçekle?tirecek mesajy verebilsin.

 

Ço?u zaman ifade etti?im gibi hem yazar hem de ö?retmen de?ilim. Ö?retmen de?ilim çünkü bilinenleri ö?retmiyorum. Yazar de?ilim çünkü içerikli bir bilgi ve sorunu çözen bir buyruk sunmuyorum. O zaman benim i?levim ne ? Anlatymymla ne i?e yaryyorum ?

 

Bilinen biçimleri  ö?reten Ö?RETMEN ya da bilinmeyen içerikleri  sunan ö?retici bir YAZAR de?il isem yani bir Ö?RETYCYLYK fonksiyonum yok ise

niye yazyyorum ve neye hizmet ediyorum ?

 

Yyllardyr kendi kendime anlatty?ym bu BYÇYMSEL ve soyut içeriklerle;  insanlaryn DÜ?ÜNMESYNY kolayla?tyracak, SORGULAYICILARIN soru sorma olanak ve olasylyklary diriltecek ve canlandyracak ve ARAYICILARIN bilgiye susuz gönüllerinin dudak çatlaklaryny dolduracak aydynly?yn yolunu açacak bilinen ama bilinmeyen bir METOD ortaya koymak istiyorum.

 

Do?rudan de?il ama dolayly bir ö?retmenlik ve olayly bir yazarlyk! Bütün bunlar kolaylyk için.. kolayly, olayly ve dolayly..  bu i? iç-te bunun için zordur.

 

Benim ki?isel kabiliyet ve maharetimden kaynaklanmayan, özel karakterimden ve ki?isel ba?arymdan çykmayan ANALYTYK DÜZLEMYN geometrik ve aritmetik yani matematiksel kullanymyndan ayry mantyksal ve  yöntembilimsel kullanymy, aslynda bunu benden ba?ka herkeste kullanyr fakat farkynda olmayabilir,  imkanyny sizlere sunmayy diliyorum. Bu dilek ve iste?imi sizlere sunarken biraz daha somut, biraz daha anla?ylyr ve biraz daha okunur yazylar yazma dizisine ba?ladym ve a?a?ydaki diyagramy sunarak, sizler ö?renci ve ben de bir ö?retmenmi?im gibi,  oradaki X ve Y bilinmezlerinin bulunmasyny istedim. 

 

X                                                   ZAMAN

 

 

                            Y                      LÜGA-t

 

 

                                       

 

 

 

                            Y'                     NÜHA

 

 

 

X'                                                        MANA

 

 

 

Yanly? yaptym!

 

Çünkü ne ben ö?retmenim, ne de sizler ö?rencisiniz. Çünkü konu?mamyzyn konusu bilinenler de?il bilinmeyenler. O zaman ben ö?retmen de?il Ö?REN-Y-CY oldu?um gibi sizlerde ö?renci de?il  Ö?REN-Y-CY’siniz. Öyleyse bu size sordu?um,  somut olarak,   “ilk ve son” soru olsun.

 

?imdi sorumu kendim yanytlyyorum.

 

 

 

MEKAN                                                  ZAMAN

 

 

                            Y                      LÜGA-t

 

 

                                       

 

 

 

                            Y'                     NÜHA

 

 

 

GAYE                                                       MANA

 

 

Buradaki MEKAN ve GAYE terimleri yukarydaki birinci yazy içinde geçiyordu.. Ancak burada zaman deyince aklynyza hemen MEKAN, mana deyince zihninize hemen GAYE terimleri gelmemesi sizin bu konuda daha önceki bir aly?kanly?ynyzyn olmamasyndandyr ama benim zihnimde vardy.. Benim zihnimde ALI?ILMI? olanyn sizin zihninizde de hemen olmasyny ve orada  bulunmasyny isteyebiliriyim ? Hayyr! Öyleyse yukarydaki zor bir soruydu ve  bende safça hemen bilinebilir bir yanyt olacak diye soruvermi?tim…

 

E?er ?imdi siz bu mekan ile zamanyn, ?u mana ile gayenin böyle bir ÇYFT  te?kil etti?ini dü?ünüyorsanyz bunu neden daha önce dü?ünmedi?inizi ve benim söylemem ile farkyna vardy?ynyzy da dü?ünür müsünüz ? Zihin DUYARLI?I ve bunu dayana?y olan  tadarly?y nedeniyle  siyah varsa beyazy bilir.. so?uk varsa syca?y bilir.. Her ?ey çift yaratylmy?tyr ve bu nedenle çift olany yani e? ya da kar?yt olany tadar, duyar ve biliriz. Bundan somutlardan ba?ka da zihinde soyut çiftler dahi  vardyr.. i?te MEKAN ve ZAMAN böyle.. buna benzer “ba?ka” çiftlerde bulursunuz.. varlyk ve olay… tabiat ve tarih.. yapy ve i?lev.. ?imdi bunlary alt alta koyarak bakyn benzerlikleri daha kolay göreceksiniz:

 

MEKAN ------   ZAMAN

Varlyk ------ Olay

Tabiat ------ Tarih

Yapy  ------ Y?lev

 

Yani bu BENZETMELERLE bir durumu resmediyorum: SOL tarafta STATYK bir nesne duruyor SA?  tarafta ise DYNAMYK bir durum. Sizde ayny dü?üncede misiniz yoksa ben mi öyle BEN’zeti-YORUM ve böyle yazy-YORUM.

 

?imdi ben iddia edi-YORUM ki bu “zaman ve mekan ile mana ve gaye zihnimizin en son uçlarynda duran kö?e ta?larydyr.”  Bu savymyn “do?ru” oldu?unu kanytlayabilir miyim ? DO?RU  oldu?unu kanytlasam bile bu anlatym bir “bilgi” olmaz nerede kaldy GERÇEK olsun. Çünkü bilgi olmasy için bir anlatymyn “do?ru” oldu?u kadar da “gerçek” olmasy lazym. Çünkü bilgi hem do?ru (bir ilke)  hem gerçek (bir veri) olmalydyr. Verilen gözlemi ilkelerin yorumuyla birle?tirilerek ortaya çykan anlatym bize bilgi verir. Dikkat ederseniz yukaryda anlatymla iki tane gerçek sözü geçti; GERÇEK ve “gerçek”… bu üçünden hangisi gerçekten gerçek ?

 

Y?te yöntembilimsel analizi ö?rendi?inizde size “dikkat ederseniz” demeyece?im GÖRDÜ?ÜNÜZ gibi diyerek diyagram ya da ?emasyny verece?im.. konu soyutla?ty ve zorla?ty.. dönüyorum iddiam orada kalsyn.. siz yukaryda gördü?ünüz  kyrmyzyly ve mavili diyagrama dönün.

 

Burasy zaman ve mekan incelikleri  ile mana ve gayenin letaifine girilecek yer de?il… syrada dururuz sürede ya?aryz fakat bunun gizemleri bizi pekte ilgilendirmez.. ya?amda bir çok ?eyi anlar ve anlatyr ve böylece  anlamlandyryryz veya pek açyk ya da çok kapaly amaçlar güder ve gerçekle?tiririz amma anlam ve amacyn özüne ve köküne varmak eli bo? gönlü ho?laryn i?i.. kyrmyzylardan vaz geçtik…

 

MEKAN                                                  ZAMAN

 

 

                            Y                      LÜGA-t

 

 

                                       

 

 

 

                            Y'                     NÜHA

 

 

 

GAYE                                                       MANA

 

 

Biz i?ime bakalym ve mavilere gelelim. LUGA-t nedir ?

 

Bir gün bir yere böyle soyut bir yazy yazmy?tym adamca?yz hemen yanytlady.. karde?im laga luga etme ne demek istiyorsun ? Logaritmayy andyran tümcelerimle sanki adamyn zihninin sinüs ve kosinüs sinir uçlaryny uyarmy? tanjant’yndan bir te?et attyrmy?tym sanki.. ben ki matemati?i bilmeyen bir adamdym ne i?im vardy bu e?ek-kulak ba?lantysyndan (bir dik üçgende iki dik kenaryn karesi kar?y kenaryn karesine e?ittir diye me?hur Pisagor TEOREMY) dem vurmaya..

 

Bilgisayaryn künhüne vakyf arkada?lar bilirler bilgisayarlar her saniye yaptyklarynyn kayytlaryny tutar bunlara LOG denilir. Bilgisayaryn tuttu?u bu KAYIT  loglaryny inceleyen birisi o saat boyunca  orada ne halt kary?tyrdy?yny okur.

 

Manty?yn adynyn gavurcasy LOGIC’tir. Hani bioloji psikoloji, bananeloji sananeloji derken söyledi?imiz LOJYK laflarynyn kökü  bu LOG’dur.  Bu laflardan en çok ho?uma gidene TOTOLOJY’dir. Tuti ku?u denilen TEKRARLAYICI papa?anyn söyledi?i laflaryn özü bir yinelemedir. “Babacym” “Babacym” diye ona bir söz ezberletmi?seniz sizle ya da ba?kasyyla  konu?urken, e?er bunu KONU?MA diyeceksiniz,  söyleyebilece?i yegane söz budur:”Babacym”  Ne kadar ö?retmi?seniz, ne kadar yinelemi? ve yineletmi?seniz o kadar belle?i ve bildi?i vardyr. 

 

Diyeceksiniz ki be karde?im bu kadar ne zorlanyyorsun ve dolanyyorsun LUGAT, sözlük demektir. Divan-y Lugat-türk’de Güzel Türkçe’min ilk sözlü?üdür.

 

Ynanyn yapmak istedi?im malumatfuru?luk yaparak kendimi göstermek de?il. Hatta  ?u log kelimesinin kökeni olan “luga” lafzy Arapça bir tabir ve belki bu arada  Kur’anca bir kelimedir ki bir zamanlar YSLAM MEDENYYETYNYN batydaki  bilimin  temellerini tesis etti?inin belgesini göstermek ve bu günkü geli?melere kaynak  olu?turdu?unun kanytyny vermekte de?il. Amacym LUGA altynda yatan kelam ve kelam altynda yatan lisan ve lisanda görülen beyan ile DYL denen varly?yn o sa? üst kö?ede duran yeri oldu?unu göstermek.

 

Yukary tümcemde bir sürü Arapça söz-cük sarf ettim.. bir çok yabancy kelime yineleyip  yeniledim ve beklide anlamyny bilmedi?iniz de?i?ken dillendirdim. Dilin bir luga-t oldu?unu, lisanyn  bir sözlükten ibaret bulundu?unu söylemekle, yetinmeyip bir de levha üstünde ona bir YER tayin ettim.

 

Y?te bu ADRESLEME  özgün bir yakla?ymdyr ve bu aly?ylmamy? bir i?tir. Size de  bunu aynen papa?an gibi duyura duyura de?il göstere göstere  ö?retece?im, desem bunu size yapylmy? bir  hareket saymayyn.. bende bir papaganym ve bana yenilenenleri size yineliyorum. Ama çok ?ükür ki pagan de?iliz. Yaa.. daha kötüsü daha var:

 

Y?te levhamyz, ben istemeden,  yine geldi:

 

 

MEKAN                                                  ZAMAN

 

 

                            Y                      LÜGA

 

 

                                       

 

 

 

                            Y'                     NÜHA

 

 

 

GAYE                                                        MANA

 

Artyk bundan sonra laga luga etmeyece?im NÜHA-LUGA edece?im!

 

Nerede çykty bu NÜHA ?

 

Lüga’yy sa? üst kö?edeki yerine koyduktan sonra  bi daha ki sefere bu nüha’nyn sa? altyndaki yerin üzerinde duraca?yz… Kormayyn zemin sa?lam.. sallanmaz. Üzerinde rahat rahat dola?yr hatta hoplar zyplarsynyz...

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Düzenleyen osmanziya - 07-Ocak-2011 Saat 00:24
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 09-Ocak-2011 Saat 00:01

 

 

 

 

 

MEKAN                                                  ZAMAN

 

 

                            Y                      LÜGAT

 

 

                                       

 

 

 

                            Y'                     NÜHA

 

 

 

GAYE                                                        MANA

 

 

Sözlük anlamyndaki Lügat sözcü?ünün sonundaki “t” harfi kaldyrylyrsa geriye kalan LÜGA sözcü?ü “dil” anlamynda kullanylyr.  Lüga dil ise NÜHA da dü?ünce demektir. Dil ve dü?ünce, bizim konu?mamyzyn iki yüzü.. paranyn iki yüzü yazy ve tura.. yazy ve resim.. gibi.. bir ve ayny bir ?eyin iki yüzünün birbirinden ayrylmasy ya da ayyrt etmek kolay olmasa gerek. Dil / lüga bunun derisi ise nüha / dü?ünce dahi derinin altynda kalandyr desem gerçe?e yakyn bir benzetme yapmy? olurum.

 

Bilmem “anlam”y, “anlat”abildim mi ?

 

Y?te bu anlatym zorlu?undan dolayy görsel ve çizgisel yöntembilimsel analiz yoluna ba?vuruyoruz. Y?te ?uraya dik bir çizgi çiziyorum ve bunun üstüne lüga, altyna da nüha yazyyorum:

 

LÜGA

.

.

.

.

.

.

 

NÜHA

 

E? zamanly bir ve ayny olan bir “gerçek” var ki ben bunun üstüne lüga/dil altyna da nüha/dü?ünce diyorum.

 

Belki ?imdiye kadar lügat’y duydunuzda NÜHA’yy duymadynyz. Amma sarf ve nahiv’i duymu?sunuzdur. Arapça dilbilgisine bu ady verirler.

 

Sarf dilin kullanylmasy ise nahiv bu dilin alt yapysydyr. Nüha kelimesini ben Kur’an-y Mu’ciz-ül Beyan’dan ö?rendim.16 cüz benim kök cüzümdür. Yani sürekli okumaya çaly?ty?ym kaynak.

 

NÜHA, Taha süresinin 54 ve 128 ayetlerinde “li-ul-n-nüha”  olarak geçer ve “akyl sahipleri” olarak dillendirilir. Kysaca nüha, akyl olarak çevrilebilir. Ben ona dü?ünce dedim.  Yani nüha;  anlam, dü?ünce, us olarak çevrilse de düz yazylarla yapylan anlatym görüldü?ü gibi nüha de?i?keninin anlatty?y de?eri anlatmakta yetersiz kalyyor. Syraly olarak ilerleyen satyrlardaki düz yazynyn anlatymy bize dört dörtlük bir resim vermiyor. Biz de yöntembilimsel analizle dört dörtlük bir resmi bulmaya çaly?yyoruz.

 

Y?te bu ?imdiye kadar bu dörtlünün  ikisini bulduk yani tablonun sa? kenaryny luga ve nüha olarak ÇYZDYK.. bundan sonrada sol kenaryny çizmeyi deneyece?iz.

 

?imdi ?emaya bakyn ve hemen de soraca?ym:

 

MEKAN                                                  ZAMAN

 

 

                            Y                      LÜGAT

 

 

                                       

 

 

 

                            Y'                     NÜHA

 

 

 

GAYE                                                        MANA

 

 

Sa? üst tarafta dil LÜGA (lisan)  varsa, bunun sol üst tarafyndaki  kar?ysynda ne vardyr ? Yani Y nedir ?

 

Keza alt sa? tarafta dü?ünce NÜHA (akyl)  varsa, bunun sol alt tarafynda ne vardyr ?  yani Y’ nedir ?

 

Hemen cevabymy veriyorum:

 

Nüha akyl ise VYCDAN da kalbdir, lüga nakil  ise BEDEN de lisandyr.

Bu durumda yukarydaki tabloyu ?u ?ekilde de yapabiliriz:

 

MEKAN                                                  ZAMAN

 

 

                            LYSAN                      NAKYL

 

 

                                       

 

 

 

                            KALB                        AKIL

 

 

 

GAYE                                                        MANA

 

 

Nasyl ki, akyl (NÜHA)  ve nakil (LUGA) e? zamanly bir dikme (DYK ÇYZY)  te?kil ediyorsa, öylede  kalb (VYCDAN) ve lisan (BEDEN)  dahi e? zamaly bir dikme te?kil eder. Amma ilki sa?, ikincisi sol taraftadyr. Bu dördü bir bütündür. Bir ve ayny olayyn dört tarafydyr. E? zamanly olarak akyl ve nakil ile  kalb ve lisan  olarak görünürler:

 

LYSAN (beden)                                                           NAKYL (lüga)

 

 

SOL   -----------------------------------------------     SA?

 

 

 

KALB (vicdan)                                                                AKIL (nüha)

 

 

 

 

E? zamanly sa? ve sol DYKMELER oldu?u gibi ARD zamanly alt ve üst YATAY çizgilerde vardyr: Y?te bunlarda ?öyledir:

 

LYSAN (beden) ……………………  NAKYL (lüga)

 

 

 

 

 

KALB (vicdan) ………………………..  AKIL (nüha)

 

 

Akyl, NAKYL ile bir araya geldi?i gibi akyl  KALB  ile de bir araya gelir.

 

llkinde yani AKIL ile NAKYL arasynda  dikey bir  ili?ki yani e? zamanly bir münasebet oldu?u halde ikincisinde yani AKIL ile KALB arasynda yatay bir ili?ki yani ard zamanly bir münasebet vardyr.

 

 Bu dikey ve yatay ili?kileri ?emaya bakty?ynyz zaman TABLO HALYNDE ve hepsini birden GÖZÜNÜZLE görüyorsunuz. Hatta ?emadaki tablo da bir tane yatay dikey ili?ki de?il  iki yatay ve iki dikey olmak üzere iki?erden DÖRTLÜ bir ili?ki bir anda mülahaza edebiliyorsunuz. Hatta maviler yanynda kyrmyzylary da nazara alyrsanyz bu sefer de SEKYZLY bir ili?kiyi birden bulamazsanyz da,  gözün birden karanly?a daldy?ynda hiç bir ?ey görmemesine ra?men zaman içinde karanly?a aly?ty?ynda etrafyndaki e?yalary seçmeye ba?lamasy gibi, zamanla görmeye ba?larsynyz.

 

MEKAN                                                  ZAMAN

 

 

                          (lisan)   BEDEN                      LÜGA (nakil)

 

 

                                       

 

 

 

                            (kalb) VYCDAN                     NÜHA (akyl)

 

 

 

GAYE                                                        MANA

 

?imdi ben görüyorsunuz diyorum amma büyük bir olasylykla görmüyorsunuzdur.. ben aly?kynym, siz de?ilsiniz.  Ben yirmi yyldyr bu i?le u?ra?yyorum siz yirmi gündür ya da yirmi aydyr u?ra?yyorsunuz dur. Yyl, ay ve gün arasynda epey bir mesafe var ve bu yirmi ile çarpylynca baya?y bir uzaklyk fark ettirir insana.. bu nedenle bu anlatymymy sizin hemen anlamamanyz normal.

 

Amma en azynda düz yazydan ba?ka bir ANLATIM tarzy da varmy? diye yöntembilimsel analizi ayyrt etmeniz ve bu gibi örneklerle onu anlamaya, ö?renmeye, kullanmaya ve yararlanmaya çaly?manyz hem benim hem sizin için büyük bir kazançtyr.

 

Akil ve nakil ile lisan ve kalb dörtlüsü  bir ve ayny ?eyi ifade eder ? Bu nedir ?

 

Ylim…

Kelam…

Fikir…

Zikir..

 

Bütün bunlar nerede bulunur ?

 

YNSAN’da…

 

Yukarada dört yan göstermi?tik,.. burada da ilim ve kelam ile fikir ve zikri terimlerini yazdyk.. demek ki insana ili?kin sekiz “de?i?ken” söylemi?sek bunlaryn her birinin KONULABYLECE?Y bir yeri ve alaca?y bir DE?ER var demektir. Ve bunlaryn konulaca?y yer de rastgele de?ildir, alaca?y de?erlerde geli?igüzel olamaz.. bunun bir örne?ini burada gösterebiliriz:

 

                          (lisan)             zikir            (nakil)

 

 

                                       

                          ilim           YNSAN       kelam 

 

 

 

                            (kalb)              fikir              (akyl)

 

 

 

Elbette bu yerle?tirmem kesin de?il; ele?tirilebilir, tarty?ylabilir, de?i?tirilebilir, düzeltilebilir yani yeni bir anlatyma ve yine bir anlama konu olabilir. Y?te bu yöntembilimsel analizin görsel kavramla?tyrylmasy  ve çizgisel terimle?tirilmesi ile daha kolay ve hyzly bir ?ekilde gerçekle?tirilebiliyor.

 

Öze?inde insan TERYMY  olan bu tablo aslynda çevresindeki terimlerle öyle bir anlatym sunuyor ki bu anlatymy sadece bu yazynyn KONUSU de?il her türlü sorun ve konuda kullanabiliriz.

 

?imdi ileri sürdü?üm bu savyn kavl-i  mücerred (soyut bir söz) olmady?yny ve yöntemin benden ba?kalary tarafyndan kullanylabilece?ini analitik düzlemi ba?aryly bir kullanan sayyn  AYTU?  ve  ÇAKIR gösterdiler.. ve daha öncede ELEKTROSUFY karde?im de kullanmy?ty.. elbette bir nesneyi kullanmak için ona yakla?mayy ve giri?meyi gerektirir.. hatta daha önce onu kullanmayy ö?renmek gerekir. Fakat yöntembilimsel analiz daha önce bilinen anlam sürücü  ve kullanymy yerle?en bir anlatym aygyty de?il ki onu herkese Ö?RETELYM.. geli?en bir süreç ve ilerleyen bir evrim. Evrim sürecinin de ba?lataca?y bir devrimi ve diriltece?i bir gerilimi bulanacaktyr.

 

Çekirdek halindeki bu a?-aç’yn filizlenece?i bir süre ve rü?eym halindeki fetüs’ün do?aca?y bir vakti  vardyr. Bu fetüs normal ya da erken do?umu olan bir bebek olaca?y gibi topra?a dü?üp kuruyan bir cenin de olabilir. Biz onun bebek halinde do?masy için elimizden geleni yapmaya çaly?yyoruz... Ve onu bekleyenler bu yazylary izliyordur.. izledikçe imleyecekler ve ortaya çykmasyny isteyeceklerdir. Yz.im.ir.is.. Yzmir’den isteyenler’i ve irdeleyenleri bekliyorum.. iki senedir bekliyorum.. isteyen varsa kalaca?ym.. yoksa ba?ka semtlerde.. ba?ka bölgelerde.. ba?ka yerlerde ömrüm varsa arayaca?yz Yn?a-Allah…  

 

 

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Düzenleyen osmanziya - 09-Ocak-2011 Saat 02:27
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 09-Ocak-2011 Saat 22:48

Selamün Aleyküm,

Açyk, sade ve anla?ylabilir yazy yazalym dedim ama bu sefer de kuru bir yazy oldu..  zaman kuru mekan sary.. mana bo?, gaye lo?.. luga ve nüha'ya,  nakil ve akyl desende.. beden ve vicdana lisan ve kalb  adyny versende ilginin çekicini gönüle vurmayynca a?k ve meraky kanatlandyramazsyn.

 

Ykamet ve istikamet..  ekamessalat.. inhiraf etmeden istikrarly bir ?ekilde ilerlemek en önemli mesale..  çok bilirsin  bu az bilmekten daha de?erlidir fakat istikrary tutturamadykdoan sonra hiiiç önemli de?il... böyle tüm iii'elerin noktalaryny yere döküverirsin.

 

?ecaat arz ederken kipti sirkatin söyler, denilmi? biz de yazy yazarken böyle tüm günahlaryn kökü olan istikametini bozmayy söz konusu ediverdik..

 

Yazy yazarken sadece tümcelere sözcükler dizilir ve bununla konu belirten bilgi ve komut yaptyran buyruklar dile getirilir ve bundan ba?ka olan duyumlar ve duygular dillendirilemez. Bunun için yazynyn içine duygu ve emasyon belirten YUVARLAKLAR icad etmi?ler ki bir tanesini yukaryya yapy?tyrdym.. güleriz a?lanacak halimize..   belki bir gün duyumlary gösterecek yol bulabiliriz.. mesela güzel bir söz söylerken etrafa bir gül kokusu yayylaverir.. kyzdy?yn adama kaçyrmak tefaryk kokutursun...

 

Herkesin hayran oldu?u bir kahramany vardyr.. benim kahramanym yok.. neden bende herkes gibi de?ilim

 

?ecaat ve kahramanlyk.. ?ehvette ve ?efkatta ba?ka.. cesaset ve cesaretten ayry.. "?e" ve "ce"  ile ba?layan i?tah ve i?tiyak ile a?k ve merakyn bu nefis ve ruh duygularyny a?latmak, akyl ve kalb hissiyatyny güldürmek elemi ve emeliyle yanan gönüllere fikir ve zikir elimizle su dökerek söndürmek mümkün mü ?

 

?ehvet   YN?A   cesaret

 

         istikamet <<<< olanak = YMKAN = possible  >>>> ikamet

 

?efkat    YZYN    cesaset

 

 

Lügaty elinize  almayy my denediniz ?  CESASET'e bakmak için.. belki bulamazsynyz ben söylüyeyim böylece sizi yormamy? olurum.. casusluk kelimesinin CSS kökünden çykan bir kelime ve cesaretle güzel bir kafiye oldu.. Cessas böyle teksas tommiks gibi kahraman de?il ama Yslam Tarihinin tanynmy? bir alimidir. Cessaslyk syvacylyk demektir.. günümüzün tabiriyle amelelik.. gündüz amelelik yapar gece okurmu?.. aklylly adam. Çünkü kitap kadir gecesinde indi.. kadir’i bilmeyebiliriz ama geceyi biliriz. Deliye hergün bayram. akyllyya her gece kadir.

 

Cessaslyk duvary syvamaksa casusluk syvanyn altyndakini bulmaktyr. E?er gündüz gece ile kara bir örtü ile syvanyyorsa ya da kara gece beyaz bir gündüz ile syvanyyorsa bunlaryn altyny kaldyryp bakmayanlar ikisinin e?itli?ini anlamazlar. Siyah ile beyaz arasyndaki farky ma?rib ile me?rik kadar birbirinden uzak sanyrlar.

 

Fakat dünün do?umu ile yarynyn dü?ümü arasynda bu gününü dü?ün yapanlaryn asyl bulu?anlary ve sevi?enleri günah ve sevabyn e?itsizli?ini anlayanlardyr.

 

?ehveti kötü, ?efkati iyi bilirsin amma ikisi de e?ittir; ?efkatin orta ve haram olmayan yolunu bulamazsan a?yrysy  kötü olaca?y gibi ?ehvetin orta ve helal yolundan gidirsen ylymlysy iyidir.

 

Cesareti iyi, cesasati kötü bilirsin amma ikiside e?ittir; cesareti a?yry kullanyp kendine ve ba?kasyna zarar verdin mi kötülü?ün kayna?y oldu?u gibi cesaseti ylymly yürütüp ki?ilerin gizli hallerini de?il de kendi gizli hallerini ara?tyrdyn ve soru?turdun mu iyili?in aleti olur.

 

Bütün bunlar ne ile yapylyr ? Ystikametle!

 

Bütün bunlar; olanaklaryn ve yeteneklerin açylmasy, olasylyklaryn ve becerilerin saçylmasydyr.

 

Varlyk ve yoklu?un e?itli?ine YMKAN adyny vermi? ustad.. imkandan vucuba nasyl çykarsyn ?

 

Bu e?itli?i bozarak... ikametinden çykty?ynda yürüdü?ün hedef istikamet de?il YSE istikrardan inhiraf etmi?sin demektir. Ynhiraf etmemi?sen YSTYKAMETTESYN.

 

Y?te demesi çok kolay olmasa da, imkansyz olmayan bu i?in icrasy oldukça zordur.

 

Ystikamet öylesine zordur ki birisi kanady olmadan havada dursa ve oradan buraya uçup dola?sa.. bu i? kolaydyr da istikamet zordur.

 

E?er  her gün namaz kylaBYLYYORsan, fenayy bekaya çevirmekte, sen istikamettesin demektir.

 

E?er  her gün ?u günahtan kaçtym diyeBYLYRsen, çevreden merkeze gitmekte, istikamettesin demektir.

 

E?er  her gün dünkü i?ten daha büyük bir i? yapaBYLYRsen, gerisin geriye gitmemekte, istikamettesin demektir.

 

E?er sen listesini tuttu?un yanly?laryndan birini daha kaldyraBYLMY?sen, kemal ve fazilet merdivenlerinde yukary çakmakta,  istikamettesin demektir.

 

Dil neden BYLYR'i olanak olarak tanymlady.. neden makul olan ayny zamanda mümkündür ?

 

Hiç dü?ündünüz mü ? Hiç sordunuz mu ?

 

Dü?ünmek neden sormaktyr hiç yordunuz mu ?

 

ZOR oldu?u için!

 

Arkada? yorulacaksyn.. ne kadar ekmek o kadar köfte! Ne kadar emek o kadar yemek!

 

Sizi dü?ündüren yazylarym zor geliyorsa, bundandyr.

 

Zor yazmak kolay de?il.

Kolay yazmak zor dur.

Hangisi dyr, hangsi de?il ?

Öyle ise sor-mak, YAZI’yy yanyta zor-lamak'dyr!

 

 

Sa?lycakla kalynyz.

 

 (Cess: arapça isim.. elle yoklama, ara?tyrma ve soru?turma anlamyna geliyor. LUGATA  baktym, burada s, sin ile yazylyyor. cessas, çok merakly demek.. cessâse, kruvazör, harp gemisi demek.. syvamak mala ile yapylyr ama el ile de yapylabilir. Zaten tüm aletler, elden çykmy?tyr ve elin i?ini kolayla?tyryr. Bir i?e geriden bakmayyp üzerine aya?ynla gider ve elin ile yoklarsan syvasyny kaldyryp altyndakini görebilirsin. Biz de dü?ünmeyi öyle geriden ve soyut olarak de?il somut olarak ka?yt ve kalemi alyp i?i yazy ve çiziye dökerek yaparken syvasyny kazdy?ymyz ?eylerin altyndan kat kat sözleri, bilgileri ve gerçekleri bulaca?yz.)  

 

 

 Düzenleyen osmanziya - 10-Ocak-2011 Saat 00:43
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 11-Ocak-2011 Saat 01:01

 

 

 

 

 

 

Selamün Aleyküm,

Esselam KABLelkelam.

Selam, kelamdan ÖNCE’dir.

 

Kalem, kelam ve selam.

 

Kalem ilim verir kelamla, amma ES-SELAM olmasa kime neyi kim verecek ?

Nefes alamyyorsak, kalemi tutamayyz; kelam söyleyelim ondan ilim çyksyn.

 

Kelamyn iki nakliye fonksiyonu var; konu bildirmek ve komut yaptyrmak.

Bu iki ana fonksiyon dy?ynda ve hatta ötesinde ve üstünde iki fonksiyonu daha var; birincisi hamd vermek ikincisi hüda almak.. buna tahiyye i?levi denilir.

 

Y?te kelamdan önceki olan saygyly SELAM ve elbette sevgili salat, buna ili?kindir.

 

Kalemi olan BYLGY VERYCY yazar ve kelamy olan BYLYM Ö?RETEN  ö?retmen de?ilim.

Kalemim ve kelamym olmamasyna ra?men yazyyorsam bunun bir nedeni var ve siz bunu biliyorsunuz e?er her gün yazdy?ym  bu 2011 ba?lykly iletileri  be? gündür okuyorsanyz.

 

Kelimelerle çizgi çizmek...

Çizgilerin BA? ve SON ucundaki son noktayy kelime / sözcük haline getirmek.

 

Örne?in:  

 

MEKAN ............................................... ZAMAN

 

Ça?da? fizi?in mekan-zaman süreklisi dedi?i bu buudu / continum'u burada YATAY çizgi olarak gösterge-li-yorum. Göstermiyorum, göster-geliyorum. irae etmiyorum i?aret ediyorum. GÖSTERGE / Y?ARET bir video  de?il bir vizyon.

 

Ba?ka bir örnek:

 

GAYE .................................................... MANA

 

 

E?er bir konu yatay gösterilmi?se ard arda syralanan NOKTALAR, a?amalar, evreler ve dönemler demektir.

 

Örne?in yukaryda mekan bir müddet sonra zaman, mana  bir müddet sonra gaye olacak demektir. Yani yatay çizgi bir müddet bir imtidady, bir temadiyi i?aret eder, bir süreyi, bir sürmeyi, bir sürekliyi göstergeler. O zaman müteaddid ad, ad, ad… sürekli eklene eklene YZLENEN çizgi olacak yukarydaki “nutka”lary  ?u hale getirebiliriz:

 

 

MEKAN >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ZAMAN

 

 

 

GAYE  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MANA

 

 

 Buradaki iki  yatay çizgi;  iki ayry ve kar?yt yönde ilerlemi? yönler yani  vektörel do?ru parçasy  olarak ?öyle gösterilir.

 

 

MEKAN  ------------à ZAMAN

 

 

GAYE ß---------------  MANA

 

 

 

Mekan ve Zaman ile Gaye ve Mana en evrensel yasa olan ÖNCE BA?LAT-SONRA BYTYR kanunu içinde görünür (aslynda hiç kimse ne zamany, ne mekany, ne manayy ve ne de gayeyi GÖRMÜ? de?ildir), gösterilir ve göstergelenir. Görünen nesne ve kimseler mekan zaman kadrosu içinde algylanyr ve açyklanyr. Varlyklar ve olaylar dahi  mana ve gaye kadrosu için angylanyr ve  anla?ylyr. Biz ?imdi koca-man koca-man felsefi laflar ettik amma bu dörtlü anlamy, anlatmak istesem bir kitap yazmaya kalksam birkaç sahifeden fazla yazamam. O zaman gelelim konuya. Yukarydaki iki çizgiyi ayry ayry gösterebildi?imiz gibi  bir arada da gösterebiliriz. Nasyl bir noktaya bir nokta daha eklersek bir çizgi olursa, bir çizgiye bir çizgi daha eklersek ne olur ? Yüzey!

 

Y?te iki çizgi bir araya gelirse ortaya çykan yüzeye ben ?EMA diyorum. Sizde TABLO deyin fark etmez. Fakat bo? yüzeye ?ema dersek, doldurulmu? ?emaya tablo demek daha disiplinli bir konu?ma olur. ?ema bir mumdur.. bir nokta bir mumdur.. bir çizgi iki mumdur.. bir yüzey dört mumdur.. bana bir bade doldur… Aslynda noktalar e?er içleri bo? olsa idi bir MYM’dir diyebilirdik. Adymyzy mimlemi?lerse ve sekiz demi?lerse çykmaz dokuza. Mim, kökleri isim yapan harftir. “vcd”  kökünün ba?yna mim getirilirse “mevcut” olur. Yöntembilimsel analizde her nokta aslynda bir mimdir, bir kelimedir, bir sözcüktür, bir addyr, bir terimdir, bir kavramdyr. Bir nokta bir mefhum ise, iki nokta yani iki mefhum bir araya geldi?inden MANA veren bir CÜMLE haline gelir. Yani iki kavram bir araya gelirse bir anlam verir ki biz bu anlam veren söz dizimine tümce deriz.

 

Yani bir kibrit çöpü var, bir de kibrit kutusu varsa, siz bu ikisini yakla?tyryp birbirine çarpar ya da çyrpar iseniz ne olur ? Bir ate? çykar ve o ate?te, e?er etraf karanlyk ise, ortaly?y aydynlatyr. Aynen bunun gibi iki kavram, özne ve yüklem ?eklinde bir araya gelirse tümce anlamy vererek bu anlamdan bilgi konusu ya da buyruk komutu ?eklinde bir ileti, bir açyklama ve  yorumlama y?y?y, betimleme, indirgeme aydynly?y ortaya çykar. Bu tümce YKYLYSY’nin daha büyük boyutlu olanlaryna soru-cevap ve sav-kanyt denir. Bu gibi kar?yla?tyrma ve yargylama i?lemlerini uzun boylu anlatarak sizi soyut ve kuru ANLAM BYLYM konularynda ü?ütmeyeyim.

 

Zaten söylediklerimi anlasaydynyz soru sorardynyz.. ben size sormuyorum ama SYZDEN SORU BEKLYYORUM..  çünkü  Engin Noyan söylemiyle  “Bilmez ki sorsun, sorsa bilir. Sormaz ki bilsin,  bilse sorar.” Ö?renmenin SORMAKTAN ba?ka yolu yoktur.

 

Merak ilmin hocasy ise soru onun asistanydyr.

 

Sormaktan utanan TALEBE , bilmemekten utanan ALYM olamaz.

 

Elbise kirli ise temizlenir, zihin karanlyksa aydynlanyr.

 

Kendisini temiz sanan aldanyr, bildi?ini sanan yanylyr. (1)

 

?imdi bir noktanyn eni, boyu ve yüksekli?i olmayan (yok diyece?im ama dilim varmyyor) geometrik bir nesne ve soyut bir gösterge oldu?unu biliyorsunuz. Y?te var olmayan nokta var olmak ve görünmek için ba?ka bir noktaya muhtaçtyr. Sonra arady?yny bulur ve sevdi?ine kavu?ursa ikisi birlikte bir ÇYZGY olur.

 

 

. _________________________________________ .

 

A       ……………………………………………………………    B

 

Ate? ……………………………………………………………..   Barut

 

Oksijen …………………………………………………………  Hidrojen

 

 Ve nihayet…..

 

ERYL  ………………………………………………………………. DY?YL

 

 

Terim ……………………………………………………………….. Terim

 

Kavram ……………………………………………………………. Kavram

 

Bu ikileri BYRLE?TYRDYK meydana gelen bütüne ne AD  verirdiniz ?

 

Size sormuyorum ama bana söylemeden içinizde kendi kendinize yanytlayabilirsiniz. A?a?yda verdi?im yanytlara bakmadan cevaplary verin sonra benimkilerle kar?yla?tyryp ele?tiri, görü? ve sorularynyzy sorabilirsiniz.

 

. _________________ çizgi __________________ .

 

A       ………………………ili?ki …………………………    B

 

Ate? …………………… alev …………………………..   Barut

 

Oksijen …………………ate?……………………………  Hidrojen

 

 Ve nihayet…..

 

ERYL  ………………………a?k…………………………. DY?YL

 

 

Terim ……………………tamlama…………………………….. Terim

 

Kavram ……………………tümce ………………………. Kavram

 

 

Bizler ikileri birle?tirdik mi SENTEZ, birleri ikile?tirdik mi ANALYZ yaparyz.

Y?te bu yapylan terkib ve tahlil i?lemleri bir TEFEKKÜRDÜR. Bu bire?im ve çözümle denilen dü?ünme öylemesi ve oylamasy, imgelemesi ve izlemesi, incelemesi ve irdelemesi YSTENYRSE  GÖRSEL olarak dahi yapylabilir. Artyk kafadan klasik olarak yapylan dü?ünmelerin yerine ka?yt ve kalemi elimize alarak ?emalarda tablolar yaparak ve bu suretle dü?ünme i?lemini YAVA?LATARAK, bu lime lime etmek usulüyle, ince ince dilimleme  yöntemiyle, birim  birim  bölümleme metoduyla   yargylama etkinli?imize  ve sorgulama i?lemlerimize HIZ kazandyraca?yz.

 

Dedik ki bir nokta bir noktayla bir araya gelirse çizgi olur, bir çizgi bir çizgiyle bir araya gelirse bir yüzey olur. Biz yukaryda çizilen mekan-zaman ve mana-gaye  iki çizgisini  böyle bir levha haline getirece?iz:

 

 

 

MEKAN                                               ZAMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAYE                                                  MANA

 

 

 

?imdi tam bir SAHYFE de yer tutmu? bu görsel LEVHA  bize dört kö?esinde dört terim yazyly bir TABLO haline getirilmi?tir. Bu levha, bir ka?yt olur, bir monitör olur, bir duvar olar, bir pencere olur, bir kapy olur içindeki manayy, resmi, kapalyyy, açy?y ve soruyu saklar, ta?yr ve gösterir. Ancak yapylan kapynyn en geni?i yukaryda dört kö?esini terimledi?im  ÂDEM  kapysydyr. Fakat biz bunu KAYNAT  VE YNSAN olarak böleriz.

 

 

 

 

MEKAN               kainat              ZAMAN

 

 

 

 

                          ÂDEM

 

 

 

 

GAYE                   insan                  MANA

 

 

?ekilde görüldü?ü gibi mekan ve zaman KAYNAT olarak birle?tirilmi?, mana ve gaye dahi YNSAN olarak toplanmy? ve kainat ve insan dahi ADEM olarak ortalanmy? ve özetlenmi?tir. ?imdi bu ?öyle de yapylabilir:

 

 

MEKAN               kainat              ZAMAN

 

 

 

 

                         YNSAN

 

 

 

 

GAYE                   âdem                  MANA

 

 

Bu iki levha arasyndaki farky tarty?mak YÇERYK’i ve sureti  tarty?maktyr. Her iki halde de bu iki levhanyn BYÇYMY ve ?ekli  ayny kalyr. Bizim bu yazylary yazmaktaki maksadymyz içeri?i tarty?mak de?il, bu siteleri açmakta amacymyz biçimi ö?retmektir. Elbette bu arada içerik tarty?masy, ele?tirmesi, sorusu ve sorgulamasy da yapaca?yz. Ancak bu tarty?ma biçimi tanymaya ve ö?renmeye yardymcy olmalydyr ve olacaktyr.

 

 -----------------------

 

 (1)

 

Kirli, karanlyk ve kapaly zihinleri karartan ku?ku duvarlaryny, ke?ke perdelerini, küskü örtülerini , kyzgy örgülerini  ve korku bulutlaryny da?ytacak devim ve rüzgar ancak dü?ünme, sorma, arama, ara?tyrma ve sorgulama etkinli?idir.

 

O zaman sadece okumakla yetinmeyin, dü?ünmek ve anlamakla ilerleyin ve bu ?ekilde bildiklerinizden bilmediklerinize ilerlemek istiyorsanyz, anladyklarynyzdan yola çykarak anlamadyklarynyzy sorun.. yoksa de?irmenin suyu kesilir, ben yorulurum siz de bykarsynyz.

 

Bu sitemime bakyp bana darylmamanyzy beklerim..  bir süre sonra gerçekle?mesi gerekeni ?imdiden söyledim ki vaktimi ve vaktinizi bo?a harcamayalym. Ba?ta dedi?im gibi.. içerik veren yazarlyk ve bilgi veren ö?retmenlik yapmady?ym için sizinde bilinmeyen bir konuda hemen soru sormanyz, soyut ve biçimsel anlatymlarda bir ele?tiri ve görü?  dile getirmeniz hemen mümkün olmayabilir ya da çok zor olabilir.

Ancak bir süre sonra sizlerden, yöntembilimle ilgilenmenin bir emaresi,  konuya girmenizin alameti ve sorunu anlady?ynyzyn i?areti olan sorgulamalar ve ele?tiriler gelecektir, gelmelidir. Ba?ka türlü e?itim ve ö?retim sonuçta bilim gerçekle?tiremeyiz. Çaly?mamyzda okuma ve edebiyat olarak kalyr.

 

 

 

 

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IP
kutlu aytug
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18-Ocak-2010
Gönderilenler: 170

Hak Puan : 0
Kidem : 5
OrtalamaHak : % 0
Irtibar :0

bullet Gönderim Zamanı: 12-Ocak-2011 Saat 06:36

Slm.

 

De?erli karde?im

 

Senin yöntem bilim sevdan, hayatyna  öylesine i?lemi? ki; bu konuda o kadar mesafe almy?syn ki, sana göre biz yani bu konuyu anlamaya, ö?renmeye, kavramaya, i?in prati?ini yapmaya çaly?anlar olarak çok gerideyiz. Zannediyorum bu çok geride olmaktan yani mesafe uzakly?yndan olsa gerek senin ça?ryny anlamakta zorluk çekmekteyiz…

Bir di?er ifade ile sen merdivenin en üstünden a?a?ydakine “elimi tut” ufkun geni?lesin, ilmin artsyn diyorsun. Ancak  sen ne kadar döktürürsen döktür. Ne kadar çok kelime kullanyrsan kullan; yapty?yn bu ça?rynyn kolay anla?ylmaya, ö?renilmeye, kavranylmaya yönelik cezp edici bir tarafy yoksa, iltifat ya olmaz yada çok az olur.  

Her zaman belirtti?im üzere; yöntem bilim konusunda gelmi? oldu?un mesafe, senin için elbette ola?an üstü bir seviye…  Bu konuda az çok yazan çizen biri olarak seni takdir ediyor ve çaly?malarynyn devamyny diliyorum. Ne yapylabilir? Sorusuna da diyece?im; elbette sorularyn alynarak, ilgiye kar?ylyk do?ru cevaplarda bulunulmasy, çaly?manyn seyri ve selameti açysyndan önemlidir. Ancak anla?ylma, ö?renme, kavranma sayysal manada yeterli olmadykça konuyla ilgili sorular biraz gecikecektir, sanyrym.

Kaldy ki, seninde kendini, seyirciler arasyna koyup zihin açycy sorular sorman faydaly olur, herhalde 

 

Sevgi ve saygylarymla

 

Kutlu AYTUGDüzenleyen kutlu aytug - 12-Ocak-2011 Saat 06:39
ahmet
IP
Sayfa   3 Sonraki >>
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk