Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Miraç

Nereden Yazdırıldığı: YöntemBilim Forumu
Kategori: Yöntem Bilim
Forum Adı: Yöntembilim
Forum Tanımlaması: Yöntembilim Üzerine Paylaşımlarınız
URL: http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=592
Tarih: 05-Haziran-2020 Saat 01:46
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: Miraç
Mesajı Yazan: Fatma
Konu: Miraç
Mesaj Tarihi: 17-Ağustos-2012 Saat 13:21


Selam ile..
Ailenin kaçak ve tembel çocu?u tekrar geldi i?te.. Aylar öncesinden söz etti?im bir ?ema.. Evet hayat yo?un ve hesapta olmayan çok ?ey çykyyor do?ru ama bu uzakly?yma hakly bir neden olamaz.
?ema son Miraçtan kalma..Risale-i Nurdaki Miraç bahsinden ders yapmy?tyk..öncesindede biliyordum,defalarca okunmu?tu ama sanyrym belkide kampta olmanynda verdi?i bir psikolojiyle anlatamayaca?ym ve yazamayaca?ym kadar çok etkilenmi?tim..halada büyüsündeyim.. ve çok net anladym bu ?emayla Miraç meselesini..
vessellam..Cevaplar:
Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 17-Ağustos-2012 Saat 16:43

Ho? geldin.. Sesinle sevindim.. zaten sen hep buradasyn.

 
Ancak ?ema görünmüyor.. ?emalary bazy arkada?lar word dosyasy halinde yapy?tyrabiliyorlar.. ben yapamyyorum önce jpeg resmi haline getiriyor öyle yapy?tyryyorum. Siz hangi formatta yapy?tyrdynyz bu yüzden görünmüyor bilinmiyorum. Yüklenmi? fakat görünmüyor. Belki de benim makine görmüyor.
 
Dedi?iniz gibi  Mi'rac esrar-y ?eriaty baryndyryyor.. evet.. sana katylyyorum.. Zaten Mustafa Sungur Abi bu risaleye çok önem verir. Dedi?iniz  gibi ?ema ile suret-i katiyyede esrar-y ?eriat olan risalet ve velayet ile rububiyet ve ubudiyet dörtlüsü halk ve hakk yörüngesinde, mahluk ve halyk ekseninde açyklyk kazanyr. Sanyrym burada görünmeyen ?emada da bu kavramlarla bir anlam çerçevesi olu?turulmu?.
 
?emayy  jpeg formatynda yeniden yüklersen  makinem gibi olan makinelerde görülebilir.
E?er yükleyemiyorsan bana email ile yolla ben yükleyeyim.
 
Sa?lycakla kal.
 
Osmanziya 


Mesajı Yazan: Fatma
Mesaj Tarihi: 18-Ağustos-2012 Saat 13:53


Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 19-Ağustos-2012 Saat 09:51
yine görünmüyor yapy?tyrdy?ynyz.. firefoxe ile bakty?ym halde


Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 19-Ağustos-2012 Saat 10:24Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 19-Ağustos-2012 Saat 18:44
S.A.

Fatma Hanym Karde?im, gönderdi?in ?ema yapy?tyramadym.. word editöründe benzer bir tablo yaptym ve jpeg dosyasy haline getirerek buraya yükleyebildim.. sanyrym senin ?emana benzedi..  Kab-y kavseyn çizgisi burada Halyk ve Mahluk iki dairenin ke?isti?i te?et çizgisinden geçen yol olarak gösteriliyor.. ancak bu ?ekilden anlady?yny da bize anlatman ?artyyla meramyny daha iyi anlayabilece?iz.

Bu konuda bana kolaylyk veren bir ?ekli (GÜNLÜK konu?mada ?ekil ve suret birbiri yerine kullanylyyor, kullanylabilir ancak dü?ünmesine  disiplin ve dü?üncesine tutarlyk veren, vermeye çaly?an birisi için benim burada SURET yerine "?ekil" sözcü?ünü kullanmam dalgynlyk olmu?. O.Z)  buraya yükleyerek meramymy size anlatmaya deneyece?im..

 -------------


Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 20-Ağustos-2012 Saat 02:39

Sen meramyny anlatyncaya kadar ben  anlatym..
Benim ?emam görünü?te eski ça?lardan kalma bir KALKAN'y hatyrlatyyor. Sanki bir orta ça?dan kalma bir haçly oldusu askerinin kalkany.. ortasynda haçy hatyrlatan bir resim var.
Bu resim çaly?ty?ym bu makinada meramymy gösterecek resim imkany vermeyen word editörünün azizli?i ile ortaya çykty...

Ben sadece bir biri içinde iki daire çizip ortasyna dairenin merkezini noktalayacak sonrada ortadaki MERKEZ ile ÇEMBER arasyndaki  daireyi düz çizgi ile de?ilde  - - -  kesikli çizgi ile haline getirecektim.. bun yapamadym ortaya haç'a benzeyen ve + ile x i?aretinin karmasy olan ?ekil ARMASI çykty.. yani ortadaki KESYKLY ÇYZGYLY daire çizme gayretim bu ?ekle döndü.. nokta yerine de ortaya küçük bir daire konuldu ve bu armaly KALKAN resmi çykty..

 Görebilece?imiz ve gösterebildi?imiz hakikat bu üçünden ibarettir.. gözümüz bu üç çizgi ile olu?ur..  göz beyazy, göz bebe?i ve iris.. zihnimiz ancak üçü kadar sayar..  büyük, küçük, orta.. bir iki üç.. gerisi sonsuz… 4’li  haç.. 3’lü teslis.. yoksa beni Hristiyanly?a savunun bir tapynak ?övalyesi mi oldu?u mu dü?ünüyorsunuz ?  Hayyr.. benim ?ekillerle ve sayylarla i?im yok.. Bunlar aynen kalkan gibi hakikati gizlemeye yarayan perdeler ki biz bunlaryn gözlenmesiyle onlaryn ötesine geçeriz.. Evrensel + i?areti Hristiyanly?yn simgesi haline gelmi?se.. Hazreti Süleyman Aleyhisselamyn mührü bir siyon yyldyzy halinde Yuhadili?in simgesi haline gelmi?se.. bu tarihi olaylara bir kutsallyk ya da anti kutsallyk verilmi?se bununla insanlary ayyryyorlarsa, damgalyyorlarsa ve yaftalyyorlarsa bunda benim suçum nedir ?

Suretler önce  i?aretler sonra remizler haline gelerek bir ?eyi gösterirlerse ba?ka on ?eyi dahi gösterirler.. belki bin ?eyi daha gösterebilirler. Amma onlaryn mutlaka bir nesneyi gösterdi?ini dü?ünmek.. i?aret ile gerçe?i ayyrt edemeyenlerin sorunu.. simgenin anlatymy ile anlamyn gerçe?ine varamayanlaryn derdi.. Aydynlardan bir kysmy bunu kullanarak insanlary tribünlere oynayarak dini ve etnik ayyrymlarla bayramymyzy zehir ediyorlarsa buna kar?y en iyi çare.. yine sureti kullanarak biçimlerin  görünüm kalkany ardyndaki içeriklere ve tasarymlara ula?maktyr ki yöntembilimsel analiz ile biz bunu deniyoruz.  Yöntembilimsel analizin de bize verdi?i en son resimde yukaryda betimlemeye çaly?ty?ym GÖZ BEBE?Y’dir.  Göz dedim ya hemen MASON damgasy yapy?tyracaktyr fasonlar.. ya kendilerini taraftar ya da kendilerine dü?man sanacaklar eni konu beni.. oysa bu göz bebe?i SURETYNDEKY ?ekildeki en dy? daire.. VUCUD dairesini simgeler.. ortadaki kesikli çizgili olan daire ise YMKAN dairesini simgeler.. içteki ve ortadaki  merkez dairesi ise YMTYNA’yy simgeler.

 

Dy? daire o kadar büyük bir makuliyet.. o kadar geni? bir gereklilik.. o kadar muhit olmalylyk.. o kadar muhat bir zorunluluk.. yani hem o kadar ÇEVREDEN MERKEZY ku?atan ve hem o kadar MERKEZDEN ÇEVREYE  yayylan bir çemberdir yani MUTLAK’tyr ki   onu göremezsiniz.. amma bir onu  görünür varsaydyk ve bir dy? daire ile gösterdik..

 

Dairenin merkezindeki NOKTA ise.. yukaryda sayylanlaryn tam tersi bir imkansyzlyk ve olanaksyzlyk halidir muhaliyetin bu en uç noktasy,  menfinin men etmenisinin nihayetini simgeler  ve  olumsuzun engellemesinin EN A?IRISINI göstergeler. Bu yüzden ona YMTYNA dairesi denir fakat ben onu bir nokta ile i?aret ederek YER gösterdim. Ancak bu bir tek noktayy da göremezsiniz.. çünkü ne eni, ne boyu ve de yüksekli?ini yoktur.

O zaman görünür tek çizgi, tek daire kalyyor.. ORTADAKY kesikli çizgili daire.. ya da çember.. i?te biz bu çemberi ve alanyny  ANALYTYK  DÜZLEM olarak  kullanyyoruz.. Y?te bu daire dahi görünmez.. çünkü DAYRE denen sonsuz yüzlü geometrik çizgiyi kimse göremedi ve çizemedi.. çünkü reel ve gerçek tüm yüzlüler.. sonsuz de?il sonlu ve sayylydyr. Sonsuz yüzlü daire.. ancak var sayymsal, hendesî (geometrik)  ve mecazî olarak gözümüze “daire” olarak görünen daire ile irae edilir.. biz de onunla ilmi YDARE ederiz.

Neyi anladym.. neyi anlattym.. anlatty?ym ile anlady?ymy “nasyl”  anlattym.. aslynda ben LYSAN’y anlattym. Zaten  zamany anlatmadan namazy ANLAMAK mümkün olmady?y gibi , lisany kullanmadan nasyly ANLATMAK kolay de?ildir.. “imkan” anlamayy olayla?tyran  ve anlatmayy kolayla?tyran bir kavram.. bende onu anlatmaya çaly?aca?ym.. zaman bitti ve y?yk kesildi.. in?allah ba?ka zaman…

 

 

 Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 22-Ağustos-2012 Saat 00:12

S.A.


Vacib ASLY olarak gösterilmez ve imtina HAKYKY olarak  görünmez. Biz onlara MYSAL dürbünüyle te?bihi olarak  bakar fakat  KESYN olarak anlaryz. Biz sadece imkanyn muhal ve makul tarafyna tarifi olarak bakar fakat YAKLA?IK olarak anlatyryz.  Ymkanyn hudus olanyna  da te?hisi olarak görür fakat vehim (?EKYL) ve hayal (SURET) olarak DUYUMSARIZ.

 

Vacib, imtina ve imkany ?ekil ve suret olarak gözlenmez, görünmez ve gösterilmez  ise de biz onlary iki kutup olarak (beyan ve maan halinmde)  i?aret edip gösterge’yebiliriz.

 

Bu da YLYM ve YRADE’mizin biçim ve içerik olarak  var olu?unu ortaya çykaryr. Bu yüzden;

 

Imkan, vucud ve ademin e?itli?inde..

Ymkan, arty ve eksinin syfyrly?ynda..

Ymkan, olumlu ve olumsuzun belirsizli?inde..

imkanx do?ru ve yanly?tan ku?kulanyldy?ynda..

belirir.. belirmez..

kevnü fesad oluverir.

 

Bu yüzden evren yinelerek ve yenilenerek de?i?ir.

Bu yüzden evren ne sonludur ne de sonsuzdur.. sadece synyrsyzdyr.

Sonsuzu, sonlu bir aynada, synyrsyzca gösterecek bir yansymadyr.

En evrensel yasa, önce ba?lat sonra bitir'dir.

Bu yüzden imkan hudusla belirir.

Bu yüzden istidatlardan san'atlar çykar.

Bu yüzden esma hüsna olur.

Bu yüzden insan kainat olur.


Y?te biz bu imkany, analitik düzlem aynasynda gösteririz.

Bu imkan kah varsayymsal sonsuz yüzlü dairenin bütünlü?ündedir.

Bu imkan kah görsel ve i?itsel suretlerde bariz olur.

Bu imkan kah kavramsal ve kurgusal ?ekillerde beyyin olur.

Bu imkan timsal ve temsil ile misil ve meselde batyn olur.

Bu imkan rüyet ve riya ile rüya re'yde zahir olur.

Bu imkan ya i?aret ya da delaletle hakikat olur.

Bu imkan ya terceme ya da tevil ile hikaye olur.

Hasyly ol.an.ak... hem zaman olarak anylan ve akan olum ve ölümdür.

 

Biz onu ?imdiye kadar analitik düzlemde matematiksel olarak gösteriyorduk.. bundan sonra matematikten daha saydam olan mantyksal aynamyzda gösterebilece?iz.

 

Senin aynanda vacib dairesi ye?il imkan dairesi kyrmyzy gösterilmi? ve iki dairesin ke?iti?i te?et noktasyna kab-I kavseyn denilmi?.. Sanyyorum burasy mirac noktasy olarak dü?ünülmü?…

 

Geometrik kavramlar ve tanymlar bir dil simgesi olarak dü?ünülerek hakikatyn hikaye edilmesinde bir sakynca yoktur. Bu yüzden görünmeyen vacibi, imtinayy ve imkany da GÖSTERGE olarak resmedebiliriz.

 

Böylece ?emany baz alyrsak, Zat, syfat, ?uunat ve esma dairesi olarak simgelenen ye?il daireyi (A) noktasy, kainat ve nur-u Muhammedî olarak simgelenen kyrmazy daireyi (B) noktasy olarak gösteririz.

A

.

 

 

 

 

.

B

 

Bu iki noktayy olu?turan çizginin arasyna ve ortasyna kab-y kavseyn (K.K.)  oYkunu yerle?tirebiliriz. Ancak AB do?rusunu dikey de?il de yatay yerle?tirerek:

 

 

B.                 |                .A

|

|

|

K.KY?te bu çizgi yöntembilimsel analizlerimde  hep halk ve hakk do?rusu olarak yatay olarak gösterilmi?tir.HLK.                 K.K                .HKK


 

Halk’tan Hakk’a giden yöne VELAYET, Hakk’dan Halk’a gelen yöne RYSALET ady veririm.  Miracyn gidi?i velayettir, dönü?ü ve geli? risalettir, denilir.

 

Ortadi KAB-I KAVSEYN.. her an ve her yer ve her noktada olan ini? ve çyky?tyr.. ini? (sukut) ve çyky? (suud) dikey, geli? ve gidi? yatay olarak gösterilir. Yni? UBUDYYET noktasyna olur..  çyky?da RUBUBYYET noktasyna olur.

 

?imdi tüm resim ?öyledir.

 


Bu durumda her namaz bir mi’rac olur.. zamanyn hakikaty nasyl YMKAN ise, namazyn hakikaty dahi  MY’RAC'dyr, diye dü?ünüyorum.Yani kalb dahi bir nevi ar?'dyr. Bu yüzden yere göre sy?mayan hakikat oraya yerle?ir, ubudiyete yükseldi?inde...

Do?rusunu Allah bilir.


Allah bize ve size kalbimizi masivadan temizlemeyi nasip ve müyesser etsin. Amin.

Osmanziya

 

 

 -------------


Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 24-Ağustos-2012 Saat 20:36


Mesajı Yazan: Fatma
Mesaj Tarihi: 25-Ağustos-2012 Saat 20:25
Bayram yo?unlu?u sonrasy selam ve dua ile.. Aslynda anlatmak istediklerimi yorumlamy?synyz hocam, gerek ?emanyzla gerek yazdyklarynyzla.. Evet ortadaki çizgi Miraçy gösteriyor. Bana en ilginç ya da güzel ya da adyny bilmedi?im hissi veren ?emanyn ikiye bölünmü? olmasy..hani çocukken soraryz (ben sormadym ama) "Allah nerde?" ve cevap budur : "heryerde". Kafa kary?tyrycy biraz ama bu ?emada bu soruyu sormayyp merak etmememe ra?men daha do?rusu kafamy kary?tyrmamy? olmamasyna ra?men ?unu çok güzel gördüm evet "Allah" her yerde ama kab-y kavseynden öteside var..hem her?eyin içinde hem ona ula?amayaca?ymyz kadar ötede..En yakyn Efendimizdir, Miraçda bunun ispatydyr..ama efendimizinde gitti?i yer bir synyrdadyr..ötesi sadece Rabbimize aittir. Ve kainat..nur-u Muhammed..yani kainatyn çekirde?i..bütün geri kalan ba?lyklar onun altynda..Tuba a?acy gibi..kökü havada,yapraklary a?a?yda..kab-y kavseynde Nur-u Muhammed..yani kök..gerisi a?a?yya do?ru dallar..yani tabakalar..efendimizin tabakalary geçe geçe Miraca geçti?ini biliyoruz..tabakalardan birindede biz varyz..ve son köke ula?yyor yani Nur-u Muhammede.. Anlattyklarymy çok anlatabildi?imi sanmyyorum ama elimden gelen bu..biraz ?emalardan uzak durunca zaten yapymda olan içe kapanma hyzyny arttyrdy..paslandym tabir-i caizse..kalem ka?yt ?art.. Ve ?emanyzyn Haç kysmy..gariptir bu gece gördü?üm bir rüyanyn tabiriydi sanki..bir arkada?ymla bir klisede,bir programda..ve anlatylan konu için anlatan ki?iye ded?im söz" bunlary bunlaryda söyle,Efendimiz (s.a.v) böyle böyle demi?" deyi?im..ve o ki?inin bunu önemsemedi?ini söylemesi üzerine kyzyp ordan çykmam, "efendimizin dediklerini nasyl önemsemezler" diye kyzyp üzülmem..hayr ola..
selam ve dua..


Mesajı Yazan: Fatma
Mesaj Tarihi: 25-Ağustos-2012 Saat 20:30
Odaklanma ?emasyna gelince..Disleksi rahatsyzly?y olup,bunun sonucunda dikkat da?ynykly?y olan biri olarak malesef mavi çember bir yere gitmedi..
selamlar..


Mesajı Yazan: osmanziya01
Mesaj Tarihi: 27-Ağustos-2012 Saat 01:07
Önemli de?il..

Zaten bu deneyi bir test amaciyl de?il örnek olmasy amacyyla yerle?tirmi?tim.

Üzerinde duraca?ym  YMKAN ÇEMBERY'ne bir giri? olsun diye koydum.

Optik ve fizik  fon ve obje kar?yly?yndaki dikkat dalgalanmasy ile
lojik ve psik  çevre ve merkez kar?ytly?ynyn biolojik bir kar?yly?y olsun diye yerle?tirdim.
Buradan ontik bir i?aretle delaletin synyrlaryny temsil ve tersim edece?iz.
Yani bütün bunlar bir hazyrlyk mahiyetinde.

?imdi bu gün konuya ili?kin bir yazy ve yorumumu aktaryyorum.

http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1337469&title=dusuncenin-ufuklari

dü?üncenin ufuklaryny çizerken rasat synyry kadar rasat merkezi de önemlidir ki  Saygyde?er Yazar ( Ahmet SELYM ) bu merkez için üç ölçü koymu?:

"akl-y selim + kalb-i selim, zevk-i selim"

Çe?itli yazylarda ifade etti?imiz üzere buna yakyn dörtlü dü?ünüyorum:

Lisan-y SALYM                               Nakl-i SAHYH
kalb-i SELYM                                 akl-y SALYH


Kalb-i Selim ortak bir terimleme ve tanymlama..
Akl-i Salih dedi?ime de Akl-i Selim denilmi?..
Zevk-i Selim denilenin Lisan ve Naklinin salim ve sahih olmasy kasdedilmi? olmaly..
Ancak Terimonolojimde Lisan-y Salim dedi?im funun-u müsbete denilen bilimdir.
Nakl-i Sahih dedi?im muharref olmayan cari ve meri olan son ilahi Mesaj olarak
Kur'an-y Azimü??an'dyr.

Dü?ünce'nin ufuklaryny bilimin ufuklary olarak görmenin, hakly olarak,  yanly? oldu?un söylüyor Yazar.  Ancak dü?üncenin ufuklary konusunda rasat çevresi ve rasat merkezi olarak bir tanymlama ve bu tanymlama içinde bir açyklama ve bu açyklama için bir betimleme yapmak zorundayyz ki bu mir'ac bahsinde bu i?i deneyece?iz.
Yn?aallah.
Sa?lycakla kalyn.
Osmanziya


-------------
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidirSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info