Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: yontembilim arayy?lary...(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2295

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Konu: yontembilim arayy?lary...
    Gönderim Zamanı: 30-Eylül-2010 Saat 07:20

 

 

rahmikocal@hotmail.com (12:02):

evet

el yazysyyla yazylanlar geldi

arty var ve bu bir resimdir yazyyor

yontembilimci:

i?te bu arty i?areti

ve birde bu

yontembilimci yazyyor:

yontembilimci:

çarpy i?areti

ikisi birlikte

yontembilimci yazyyor:

 
 

yontembilimci:

her ?eyi anlatyyor

inanamyyacaksynyz ama bu böyle

finansbakyn reklamyny yapmyyorum

onun sembolü böyle bilirsiniz

önceki arty i?areti bir levhayy

dört bölüme ayyryyor

çarpy i?areti bu bölümlenen alanlary gösteriyor

görüyor musunuz ?

rahmi koçal:

evet

yontembilimci:

güzel

?imdi bu levha yani analitik düzlem

okullarda

ANALYTYK GEOMETRY olarak okutkulur

rahmi koçal:

evet

yontembilimci:

benim matemati?im zayyfty lisedeyken

fazla zeki bir talebe de?ildim zaten

hafyzamda sanyrym ya normal ya da normalin biraz altynda

rahmi koçal:

 

yontembilimci:

i?te bu yüzden zeka ve hafyzam bir YARDIMCIYA ihtiyaç hissetti

çok meraklyydym

fakat zeka ve hafyzam bu meraka i?tirak edemiyordu

ö?renmeyi seviyor ve istiyordum

fakat belle?im bana yardym etmiyordu

i?te bu yüzden

okullarda ö?retilen analitik düzlemin

matematiksel kullanymy yerini MANTIKSAL kullanymyny buldum

okulda analitik geometri ile

aritmeti?in geometriye geometrinin aritmeti?e çevirimini ö?retilir

yani bir aritmetik denklem, geometrik bir ?ekle kar?ylyk gelir

yani siz bir SAYI yy bir ÇYZGY ye çevirebilirsiniz

yada tersine bir çizgiyi bir sayysal denklemle ifade edebilirsiniz

anlatabildim mi

rahmi koçal:

evet

matematik synavynda anlatmy?ty arkada?ym aklymda kalsyn diye ?ekil çizmi?ti

yontembilimci:

görsel ve i?itsel dünya

bize "?ekil" verir, ben buna biçim diyorum

görüntünün bir ?ekli vardyr

gürültünün de bir ?ekli vardyr

görsel görüntü ile i?itsel gürültü

gözümüz ve kula?ymyzyn

rahmi koçal:

evet

yontembilimci:

pencerelerinden

bir duyum e?i?i kysytynda

girerler

ve bizde bir TAT uyaryryr ve bir BYÇYM duyururlar

tat acy veya tatly olur

biçim düzgün ya da kary?yk olur

böylece bir

OLAY meydana gelir

HADYSE olur

bunlar bildi?imiz ?eyler

bu hadiseler belle?e alynyr

saklanyr

dil ö?eleri ile bu saklama i?i

daha ince ve rafine haline getirilir

ama bu arada Ö?RENYLEN

okuma ve yazma ile

zeka ve hafyza GERYLER

Felsefecilerin atasy SOKRAT

okuma ve yazma ö?renmemi?

hafyza ve zekayy geriletiyor diye

söylediklerini talebesi PLATONA anlatmy?

onun hakkyndaki bilgileri ve eserlerini Platon vasytasy ile alyyoruz

rahmi koçal:

bunu bilmiyordum

gerçek mi yani bu

yontembilimci:

gerçe?i bulmak için ne yaparsyn ?

rahmi koçal:

sokrat hakkyndaki yazy

neyin gerçe?ini arady?yma ba?ly

yontembilimci:

güzel

internete sörç yapyp

"sokrat okuma yazma biliyor mu" diye soralym my ?

bir deneyelim

ben deneyece?im

http://friendfeed.com/ast/39092725/okuma-yazmay-ogrenenler-artk-belleklerini

cevaby geldi

aslynda çok acaib  de?il mi

internete soruyorsun

rahmi koçal:

evet

yontembilimci:

o da sana cevabyny bir kaç saniyede veriyor

rahmi koçal:

ve ben bu gerçe?i ?öyle ya?amy?tym

cep telefonu aldyktan sonra hiçbir numaramy ezberlememeye ba?lady?ymy fark ettim

ve bu benim günlük tutma aly?kanly?ymy bile etkiledi

artyk günlük yazamaz oldum

ü?enme ba?lady

yontembilimci:

i?te hazyr bilgiye böyle aly?an insanlar

kolayla?tyra kolayla?tyra

tembellik olayla?tyryldy

rahmi koçal:

kafadan hesabym çok iyiydi benim ?imdi makine kullanmaktan tembelle?ti hafyzam

yontembilimci:

ben de bunun için

hesap makinesini kullanmazdym

kdv toplamalaryny kafadan yapardym

i?te yöntembilimsel analiz

insanlaryn kendi bilgilerini kendilerini bulmalary

insanlaryn kendi gerçeklerini

kendileri kurmalary

için geli?tirilimi? bir yol

nsanlaryn kendi bilgilerini kendilerini bulmalary

 insanlaryn kendi gerçeklerini

 kendileri kurmalary

 için geli?tirilimi? bir yol

bu yolun ady

YÖNTEMBYLYMSEL ANALYZ DYR

rahmi koçal:

güzel

yontembilimci:

bu yolun matematik kullanymyny

1611 yylynda Descartese rüyasynda bütün ilimlerin anahtary olarak ö?retmi?ler

bir analitik geometri kitabynyn ba?ynda yazar bu bilgi

analitik düzlemin bu mantyksal kullanymy

dört be? yüz yyl sürüyor

yanly? söyledim

mantyksal kullanymy lde?il matematiksel kullanymy

düzelttim mi ?

 -------------------------

A. Selim Tuncer

“Okuma yazmayy ö?renenler artyk belleklerini çaly?tyrmayacaklary için unutkan olacaklar, ö?retmensiz olarak gyrtlaklaryna kadar bilgiye gömüldüler mi, ço?u zaman hiçbir ?eyi do?ru dürüst dü?ünmedikleri halde kendilerini bilgin sanacaklar.” Sokrates

http://friendfeed.com/ast/39092725/okuma-yazmay-ogrenenler-artk-belleklerini

 

 

“Okuma yazmayy ö?renenler artyk belleklerini çaly?tyrmayacaklary için unutkan olacaklar, ö?retmensiz olarak gyrtlaklaryna kadar bilgiye gömüldüler mi, ço?u zaman hiçbir ?eyi do?ru dürüst dü?ünmedikleri halde kendilerini bilgin sanacaklar.” Sokrates

3 Mart - Yorumla - Be?en - Payla?

socrates ank, Zeynep Yilmaz Tascy, ilkan ve 66 ki?i daha bunu be?endi

rehber önemlidir - Peki (czeytin)

çok do?ru denmi?. - pudra

"Yazynyn icat edilmedi?i ça?larda, hatta icat edilmi? olsa bile kysytly kullanyldy?y dönemlerde, ba?kaca kayyt araçlary da olmady?y için ezber çok önemliydi. Kuran, Yncil gibi kutsal kitaplaryn, Buda’nyn ö?retisi gibi kutsal metinlerin hafyzlary, diskten diske aktaryrcasyna ku?aktan ku?a?a aktarmy?lardyr ezberlerini... Ezberi bozmaya gerek yok, ezberi düzeltmeye, yani ezber olarak byrakmamaya ihtiyaç var. Günümüzde, nasyl olsa bizim yerimize ezberleyen araçlar var diyerek yan gelip yatarsak, anlama ve yorumlama zaaflary ya?ayabiliriz/ya?yyoruz. Zihindeki ezberle diskteki ezber ayny ?ey de?ildir. (Ezberiniz kaç cigabayt? http://selimtuncer.blogspot.com/2009...) - A. Selim Tuncer

sokrates burada ezberi mi kastediyor? bence "zaten birileri dü?ünmü?, biz onlardan okuyabiliriz" tavryndan bahsediyor. - Sinan D

Ezberiniz kaç cigabayt? çok havaly soru olmu? Selim Bey - Peki (czeytin)

ikinci seçenek hazyr bilgi dü?ünüp fikir yürütmeni yava?latyr gerçi hazyr bilgiden yeni bigliler üretebilirsin bu sebeple durum yine araç ve amaç durumuna dönü?üyor. Oradan buradan ö?rendiklerini içselle?tirmemi? onca insana satan ki?ileri dü?ününce bu ba?ly?a like vermeden yapamyyorum - Peki (czeytin)

@Sinan D; hayyr ezberi kastetmiyor, ö?reticinin fonksiyonuna i?aret ediyor. Kendi kendinize ö?renemezsiniz demeye getiriyor. Ezber konusuyla biraz ilgisi var, o nedenle yazyyy payla?tym. Hatta ?u yazyyy da payla?ayym, belki bir ilgi kurulabilir: Farkynda olmadan “bilgi obezitesi”ne kurban gidiyor olmayalym sonra! http://selimtuncer.blogspot.com/2009... - A. Selim Tuncer

@Ziggy Stardust; te?ekkür ederim. Senin de yeni ismin havaly duruyor! :))) - A. Selim Tuncer

@Ziggy Stardust; yav, bu ba?lyk da "oradan buradan" sayylyr! :))) - A. Selim Tuncer

Hava olsun de?il gereklilikten do?du ama olsun içerik önemli diyelim. - Peki (czeytin)

Okuma yazmayy ö?renenler neden unutkan olsunlar? Bence tam tersi oldu. Ynsanlaryn hafyzalary okuma yazma sayesinde, hiç olmadyk çoklukta bilgiyle doldu. Bir?eyi do?ru dürüst dü?ünmek gibi bir ölçek yoktur. Kimse kendini bir otorite olarak görüp, bilgi ve bilginli?i yargylamaya kalkmasyn. - yusuf arslan

@yusuf arslan; bu ikazy Sokrates'e yapyyorsun herhalde, de?il mi? - A. Selim Tuncer

birilerinin kendini otorite gibi gördü?ünü nereden çykardyn yusuf. Bugün postmodernizme bakty?ymyzda bilginin eklemler halinde eklenerek tekrar etti?ini uzun süredir üremedi?ini görebiliriz. yani hazyr bilginin getirdi?i dü?ünce tembelli?idir bu. - Peki (czeytin)

Yukaryda ba?lantysyny verdi?im yazy konuyla ilgiliymi? gerçekten... Birkaç alynty yapayym: Gerçekten de, geçmi?in ça?lary etkilemi? birçok bilim ve dü?ünce adamyndan daha fazla bilgiye sahip olma ?ans ve imkanyna sahip oldu?umuz do?rudur. Peki, Aristo’dan Platon’a, El-Kindî’den Ybn-i Rü?d’e, Thomas Aquinas’tan Mevlana’ya, Thomas Hobbes’tan Ybn-i Haldun’a, Karl Marx’tan Adam Smith’e kadar, isimlerini sayamayaca?ymyz birçok dü?ünce adamynyn y?yklaryny hâlâ günümüze nasyl ula?tyrabildiklerinin bir açyklamasy var my? Dikkat ederseniz onlara bilgi adamy de?il dü?ünce adamy diyoruz; açyklamasy bunda gizli... http://selimtuncer.blogspot.com/2009... - A. Selim Tuncer

TV’lerin bilgi yary?malarynda hayranlykla izledi?imiz adamlar olur, ne sorsan bilirler. Soru: “Bir hamamböce?i kafasy koptuktan sonra açlyktan ölmeden kaç gün ya?ayabilir?” Cevap: “Dokuz gün!” Yani karde?im, artyk bunu bile bilen adam, dünyayy yerinden oynatabilir, dersin. Ama iki ayakly ansiklopedi olarak nitelendirebilece?imiz bu adamlar dünyayy yerinden oynatmak bir yana, kendi dar çevrelerinde bile ço?unlukla bir varlyk gösteremezler. ?imdi, Yeni Delhi Üniversitesi’nden (Var my böyle bir ünivesite?) bir profesörün makalesinden Tokyo’daki bir gencin ergenlik sivilcelerinden çekti?i sykyntyya kadar her türlü bilgiye ula?ma imkanyna sahip oldu?umuz günümüzde, edindi?imiz ve mülkiyetimize geçirdi?imiz bilgilerin ne kadaryny dü?ünce üretiminde kullanabildi?imizi sorgulamamyz gerekiyor. (a.g.y.) - A. Selim Tuncer

Edward de Bono, Rekabetüstü’nde ?unlary yazar: “Bir kasabaya giden dar bir köprü oldu?unu varsayalym. Köprünün önünde trafik yy?ylmasy oluyor. Daha geni?, yeni bir köprü yapylyyor. Artyk köprü darbo?azy ortadan kalkty?y için trafik kasabadaki bir sonraki darbo?aza kadar rahat akacak, ama bu sefer de orada birikecektir. Bilgi konusunda da ayny ?ey geçerlidir. Eskiden bilgi eksikli?i bir darbo?azdy. Darbo?az geni?letildi, ama trafik ?imdi de bir sonraki darbo?azda birikiyor. Y?te bu darbo?az ‘dü?ünce eksikli?i’dir.” ?imdi bu yazyyy okuyan bazy “dü?üncesiz” bilgiçler, belki de benim için “Adam, cahilli?ine kylyf uydurmu?!” diyecekler. Olsun, bu bile onlar için bir “dü?ünce/dü?ünme” denemesidir! (a.g.y.) - A. Selim Tuncer

bence, bilgi ve malumat ayrymyny kaçyryyoruz, "elimizin altynda internet var, her?eyi biliyoruz" diyor herkes ama sorsan ?öyle ele avuca gelir, i?te budur diyece?in bir internet tanymy bile yok, çok bilenlerde internet mi Internetmi gibi geyiklerle me?guller. malumatfüru?lar'yn gördü?ü ilgiye aldanmasak aslynda bu kadar kaygylanyp "ö?renmem lazym" diyerek kitaplara bu kadar ?evkle hücum etmeyiz, malumatlaryny öyle bir satyyorlarki biliyorlar sanyyoruz. - Sinan D

"kim neyi bilebilir?" sorusuna cevap vermek için iki satyr dü?ünmemi?sek, bilginin kayna?y hakkynda kafa patlatmamy?sak, tek çare ö?retmenlere güvenip teslim olmaktyr ama "Kendi kendinize ö?renemezsiniz demeye getiriyor" demek haksyzlyk olur sokrates'e çünkü bence "ben size kitaplar yazmam, ya benden ö?renin ya da kendiniz dü?ünün" demek istiyor. - Sinan D

@Sinan D; hakly olarak burada da bilgi ve malumat ayrymyndan söz etmi?sin: http://ff.im/2KDxm - A. Selim Tuncer

@Sinan D; Sokrates "kodlamaly yazy"ya kar?ydyr, o nedenle böyle bir laf etmi?. Bunu Phaidros adly eserinde onun a?zyndan aktaran da ö?rencisi Platon. Platon ise "Yazy, hafyzamyzyn bir uzantysydyr." der. Yani iki filozof arasynda görü? ayryly?y var. - A. Selim Tuncer

Bence internet de hafyzamyzyn (ve daha birçok özelli?imizin) uzantysydyr. Fakat ayny zamanda bizi gyrtla?ymyza kadar malumata gömerek kendimizi bilgin sanmamyz yanylsamasyna yol açabiliyor. Sözü, bu paradoksa i?aret etti?i için payla?tym. - A. Selim Tuncer

Selim bey, ben ezber olayyna takyldym, lütfen yanly? anlamayyn ama sokrates'e yaky?tyramadym bu sözü, çünkü "bir?ey bilmedi?imi biliyorum" demi? biri bilmedi?i ?eyin ezberlenmesini beklemez. sokrates'i sokrates yapan epistemeye olan inancydyr ve epistemenin öyle hemen ö?retilebilir aktarylabilir oldu?unu dü?ünmez, bu sebeple bireyler üstü norma/herkesin kabul edece?i akyl yasasyna ula?mak için diyalog yöntemini seçmi?tir. i?te bu siteyi tamda bu sebepten, diyalog imkanyndan dolayy seviyorum. . - Sinan D

dü?ünmekle "bilgi salgylamak yada bilgi sayyklamak" arasynda gerçekten önemli bir fark var. bilgi salgylamak zihnin do?al bir faliyetidir, e?er buna içsözaky?y diyecek olursak "ben" bu aky?a kar?y edilgendir. dü?ünmek ise bir etkinliktir. zihinde uçu?anlary birbirine ba?lamak, durdurmak ve özenle incelemek, düzenlemektir. ancak bu ba?lamda bilginin hocadan alynmasy ile kitaptan alynmasy arasynda özde bence fazla ir fark yok. bugün kitap yada internetten taze bilgi salgylayanlar ile hocalaryndan duyduklary bilgileri, kli?eleri sayyklayanlar arasynda hiç bir fark yok. kaldy ki bu gün dü?ünmeyi ö?retebilecek yetkinlikte hocalaryn olup olmady?y da meçhul. bilimsel dü?üncenin ate?li yanda?lary, propagandistleri bile "yöntem"den bahsetmiyor. sadece bilimsel dü?üncenin ne kadar önemli oldu?unu sayyklayyp duruyor. insanlar ise genelde ya ordan burdan duyduklaryny yada zihnine gelen fikirleri bir ba?kasyna iletmeyi yeterli sayyyor. bunlar bir in?a faliyeti olarak dü?ünme de?il elbette. belki avcylyk/toplayycylyk faliyetinin sözel düzeyde payla?ylan ürünleri. bunu da faydasyz ve gereksiz oldu?una inanmamakla birlikte dü?ünmenin do?asynyn bamba?ka ve çok daha zorlu oldu?una inanyyorum - deli el veli

Sokrat, Zihnin bilgiyi i?lemesini bilmesi ve sürekli pratik yapmasy bilgili olmakdan daha yararlydyr,demek istemi?.Bu zaten çok açyk bir ?ey neden özellikle demi? anlamadym. - Kaya ?ahin

Bilgisayarlarda bilgi, tüm bilginin depolandy?y harddisk'de i?lenemez. Gerekli bilgi ram'e çekilip ram'de i?lem gördürülür.Ynsan beyninde de, sisteme dayaly olmayan ve her an kullanylmayan yy?yn bilgi sözkonusu ise, insan bilgiyi i?leme özelli?ini,dü?ünüp karar verme yetisini kaybeder. - Kaya ?ahin

Tahmin ederim, okuma yazma ile insanlar bilinçsizce zihinlerini yy?yn bilgiyle doldurup zihinlerini dü?ünemez hale sokmu?lar ba?langyçta. Herhalde ondan demi?, o zaman. - Kaya ?ahin

Bi de bu ezberciler Sokrata hava atmy?lar anlady?ym kadaryyla, Sokratta onlara bilgin bozuntusu demi?.Cümle fazla uzun, parca parcada olsa tam ve güzel anladym sanyrym - Kaya ?ahin

Bu alintinin kaynagi nedir bilmiyorum ama ceviride bir sorun var gibi geliyor bana. Sokrates OGRETMENLERi sevmez. Bilgi apriori oldugu icin yeni bir sey ogretemezsiniz siz insan bildigini hatirlatabilirsiniz dialektik soru cevap yontemiyle/ Hatta bunun icin sofistleri (ilk profesyonel ogretmenler) hic mi hic sevmez. - Elestirel Gunluk

"Har?eri ö?renenler, artyk belleklerini i?letmeyecekleri için, unutkan olacaklardyr. Yazyya güvendikleri için, etraflaryndaki ?eyleri içeriden kendi kendilerine hatyrlayacaklary yerde, dy?arydan, kargacyk burgacyk izler sayesinde hatyrlamaya çaly?acaklar. Ö?rencilerine gelince, senin har?erin sayesinde, ö?retmensiz olarak gyrtlaklaryna kadar bilgiye gömüldüler mi, ço?u zaman hiçbir ?eyi do?ru dürüst dü?ünmedikleri halde kendilerini bilgin sanacaklar.” Eflatun; Phaidros, s. 118, MEB, 1997. (Grafik Tasarym dergisinin Ocak-?ubat 2010 tarihli sayysynda yer alan Köksal Çiftçi'nin "Ynsano?lu Önce Yazdy-Çizdi Sonra Konu?tu" ba?lykly yazysyndan naklen) - A. Selim Tuncer

Sokrat okuma-yazma konusunda ?ikayetçi görünüyor ama dü?ünmeyen insan için hayatyn her alany kapalydyr. Do?du?umuz andan itibaren her?eyi ba?ta aile olmak üzere bilenlerden ö?reniyoruz. Belki çocuk safiyetiyle her?eyin nedenini soru?turuyoruz belli bir süre ama o a?amayy geçtikçe, büyüdükçe sorgulamaz oluyoruz, nasyl gördüysek-nasyl e?itildiysek artyk ona göre ya?yyor, aly?yyoruz, farklylyklar olaca?y aklymyzyn ucundan dahi geçmiyor. ör: bir ailede yemekler tuzsuz yeniyorsa, o ailede büyüyenler için tuzsuz yemek gayet normaldir, di?erlerinin tuzlu yemesi onlar için garip, yanly?, tuhaf olabilir. Bu sadece syradan bir örnek. Bu ahval do?du?umuz anda ba?layyp ölene kadar sürüyor. Olur da bazylary süregelen, aly?ylagelenden farkly dü?ünür ya da davranyrsa, risk almy? demektir. Ö?retilenden, aly?tyrylandan farkly mecralar oldu?unu farkedebilmek ayry meziyet, o farklylyklary hayata uygulayabilmek de öyle olsa gerek. - dengesizyay

Daha önce Ynternet bilgisi ile ilgili söylediklerim de ayny ?eyler sanyrym. .",Bizde information ve knowledge ikisi de bilgi anlamyna geliyor .Ve ço?u kere ikisi de birbirinin yerine kullanylyr. Ama bu ikisi farkly ?eyler.Birine ham di?eri yararly bilgi denebilir. Ham bigi ula?yldy?y müddetçe çok önemli de?il. Ynternetle beraber ula?ylyrly?y artty?y için fazlada bir önemi kalmady .Hatta çogu zaman zararlyda olabiliyor.Fazlaly?ynyn hareket kaabiliyetini azalty?y bile oluyor.Yararly bilgi ( knowlwedge ) ise proses ve disiplin bilgisi. Knowledge yani yararly bilgi a?yrlykly olarak i?letmelerde ö?reniliyor .Yani eyleme dönü?ebilen bilgi yararly bilgi.i?letmelerde var çünkü onlar ayakta kalmak için kullanacaklary güç kendi güçleri.ve yararly bilgiyi olu?turup kullanmak zorundalar. Oysa üniversitelerin yararly bilgiyi olu?turma zorunluluklary yok,en azyndan ?imdilik"....Yani daha önce de söyledi?im gibi, bilgiyi sistemli i?leme becerisi olmayanlar için bilginin kendisi sadece ekstra bir yük oluyor. Sokrat da ça?yndaki ayny sorunu dile getiriyor, bu tabi herzamanyn sorunu olacak. - Kaya ?ahin

dengesizyayda sorgulamadan sistemsiz bir ?ekilde, ki?inin iradesi dy?ynda olu?an imaj ve algy ?artlanmy?ly?yndan bahsetmi? Bu da tabi bizleri dy? dünyaya kar?y iyice önyargyly, niteliksiz ve savunmasyz hale getiren ekstra bir faktör. - Kaya ?ahin

off sokrates, süpersin adamym demek istiyorum :)) selim hoca elinize sa?lyk :) "bir?eyi unutmak istiyorsan liste yap" diye bir cümlecik vardy onu da yazayym.. - morkeci

Bu yazy ilginç bir olguyu anymsatty. Bazy yeni yetmeler "Ynternet çykty. Her?ey internet'te var. Artyk okullara, ö?retmenlere gerek yok" diye zafer çy?ly?y atmakta... Di?er yandan, internet'te daha çok zaman geçirmi? olan e-topluluklaryn ustalary ise "internet'te yer alan malumat arttykça, "yol gösterici" ihtiyacynyn artty?yny" söylemekteler. - U?ur Özmen

Hepimiz biliyoruz ki, yer yarylyp dünya tersine dönmedikçe, bizler myzraklarymyzla ava çykmaya ba?lamadykça, internet var olmaya büyüyerek devam edecek ve yetenekleri de artacak. Byrakynyz kendi bünyemizdeki diskleri, kendi makinelerimizde bile olmayacak yakyn gelecekte o bilgiler. Kullandy?ymyz araçlar sadece eri?im sa?layacak ana bilgi depolaryna. Zaten biz bilgiyi aramayaca?yz, gerekti?i anda o bulacak bizi, bilgi isteyen yerlerimiz biz farkynda olmadan talep etmi? olacak çünkü önceden. ?u anda bile o sinyalleri alan, biriktiren, kendileri adyna anlamly bilgi haline getirip ileride lehimize(!) kullanacak bo?umlar mevcut. Teknolojiyle o denli iç içe ve ba?ymly bir hayat sürecek insanyn kendini ‘bilgin’ görmek ?öyle dursun, ileride ‘bilgelik’ denince ne anlayaca?yny merak ediyorum asyl ben. - alirizaesin

Sözlü kültür insanlary hafyzalaryny daha çok çaly?tyryrlar ve çok çaly?tyrylan beyin bölgelerindeki hücreler arasynda, bugünkü ara?tyrma sonuçlaryna göre, daha fazla ba?lanty kurulur. Hatta eskiden sanyldy?ynyn aksine yeni sinir hücresi üretiminin bile gerçekle?ebildi?i tespit edilmi?. Ve zaten asyl önemli olan da, beyin çaly?tyryldykça her an yenileri kurulabilen ?u sinir hücreleri arasy ba?lantylardyr. Hafyzasyny daha çok çaly?tyrma ihtiyacy duyanlar i?te bu ?ekilde daha güçlü hafyzalara sahip olurlar. Fakat Sokrates i?in ?u yanyna de?inmemi? ki hafyza yine de hafyzadyr. Daha güçlü olabilir, ama insan hafyzasy çok fazla hata verir. Ynsanyn duygusal zaaflary sonucu bazy ?eyleri istemeden çarpyk hatyrlamasy veya do?rudan insan hafyzasynyn genel zaaflary etkili olabilir bu a?yry hata oranynda. Oysa yazyly belgeler sabittirler, orada dururlar ve üzerinde oynama yapylmady?y sürece yazdy?ynyz ?eyi korurlar. Hafyzayy zayyflatmakla beraber, yazynyn i?te bu üstünlü?ü de vardyr. Tarihî metinlerden de mesela sözlü kültürden yazyly kültüre geçi? döneminin insanlary olan sahabe ve tabiînin (ilk iki nesil müslümanlar) hafyza bakymyndan oldukça güçlü olduklaryny ö?reniyoruz. Onlar için yazy yazmak zor ve pahalyydy, hafyzalaryna güvenmek zorundaydylar daha çok. Zaten o dönemin bilhassa ba?laryndaki Arap yazysy bugünkü gibi mükemmel de?ildi, daha çok hafyzaya yardymcy olsun diye "accessory" olarak kullanylyrdy, ba?ly ba?yna, ki?ilerden ve onlaryn hafyzalaryndan ba?ymsyz bir bilgi ta?yma yöntemi de?ildi. ... Hocalaryn önemi ise, insana bir ö?renme disiplini vermelerinden ve onun hatalaryny düzeltmelerinden kaynaklanyyor olsa gerek. Benim 50 kuru?um da bunlardy, bu kadaryny ekleyebildim. - Onba?ylaryn U?ur

Yukaryda yazdyklarym kafadan atmasyon sanylmasyn diye kaynak da göstereyim: 1. Beyin hücreleri ile ilgili bilgileri Jean Carper diye bir yazaryn geçenlerde Türkçe tercümesini satyn aldy?ym bir kitabyndan ö?rendim. Gerçi hafyza bölgelerindeki hücrelerin de ayny ?ekilde i?lemesi gerekti?ini kendim istidlal ettim (çykarsadym), ama bu kadaryny da kendim istidlal edebilirim herhalde? ... Hatta beyne dair bunlara yakyn bilgileri ba?ka yayynlardan da ö?renmi?tim. Ben eskiden "sayysalcy", "fen ö?rencisi" idim, üniversiteye de öyle girdim, Bo?aziçi matematik bölümünü kazandyydym, yani hep böyle tarihçi de?ildim, bilimsel meselelere de az çok merakym bu yüzden vardyr. 2. Yslam tarihi ile ilgili bilgilerimi ise yine Bo?aziçi Üniversitesi'ndeki bazy derslerim ve biraz da özel merakym ile edindim. Zaten amacym da Yslam tarihçisi olmak. (Ynsanlar benim 'rivayetlerimin sika (güvenilir)' olup olmady?yny hakly olarak merak ederler diye dü?ünerekten bu izahy yaptym.) Saygylar, selamlar... - Onba?ylaryn U?ur

U?ur, Konu?mak kar?ylykly tek ba?yna ezberlemekten iyidir, dediklerine katylyyorum. Mantykly olmak zorundasyn, konu?urken her an. FFin iyiliklerinden biri de bu.Gerçi konu?mak dü?ünmek de?ildir de. - Kaya ?ahin

u?ur, ben de bir belgeselde senin çykarsamany do?rulayan bir bölüm izlemi?tim. orada nöronlaryn yeni ba?lantylar kurmasy, bilgiye ula?masy bir da? yary?yny geçmeye benzetiliyordu. ilk geçi? en zoruydu. sonra bu ba?lantynyn kullanymy sykla?tykça oraya önce bir halat atylyyor sonra dak öprü kuruluyordu. bi süre sonra o alana geçmek sorun olmaktan çykyyordu. yazy ile sözlü kültür arasyndaki farka ?u da eklenebilir. yazy kurgulanabilir. yani bir cümleyi yazyp onu ögelerine parçalayyp, ögelerin yerlerini de?i?tirip yeni yapylary deneyimleme, ögeleri de?i?tirme, vurgulama yada silme imkanyn olur. konu?mada yada dü?ünme sürecinde bu pek mümkün görünmüyor. yani ikisini kar?yla?tyrmak aslynda elma-armut kar?yla?tyrmasy gibi oluyor. yerleri ve hassalary latif farklarla dolu. - deli el veli

Konuyu da?ytmy? oldu?um dü?ünülmez umarym, ama cidden soruyorum: Daha bu ya?ta insanlaryn isimlerini hatyrlamakta tam bir bunak gibi hissetmeye ba?ladym kendimi. Hiçbir ismi en az on kez i?itmeden hafyzama alamyyorum. Hatta on kereyi byrakyn, belki yüz kere tekrarlanmy? olan bir oda arkada?ymyn ismini bile bazen zor hatyrlyyorum. Bir di?erini Serhat yerine Serdar diye hatyrlayyp duruyorum. Ne yapmalyyym? ?u "saçma sapan da olsa ba?lantylar kurma" yöntemini uygulasam ve mesela Serhat'y "ülkemizin Serhat boylarynda büyük fetihler yapmy? akyncy atalardan biri olarak" filan my dü?ünsem? :S Ama o hayali ve hayalin "Serhat" ismine i?aret etti?ini hatyrlayana kadar da bir sürü zaman geçmez mi yahu (bence geçer)? :S - Onba?ylaryn U?ur

Oda arkada?ynyn ismi Oya olsaydy da unutur muydun? - Kaya ?ahin

Bence do?ru söylemi? Sokrates, gün boyunca bilgi bombardymany altyndayyz. Bildi?imiz kadar birikti unuttuklarymyz. Sokaktaki adamyn hiç bir i?ine yaramayacak onlarca veri ezberimizde iken gündelik ufak tefek ?eyleri unutuyoruz. Sanyrym bu algyda seçicilik ile alakaly, ezberimizde yer alan verinin miktary arttykça beyin "önemsiz" buldu?u ayryntylary ön bellekten çykaryp, arka belle?e atyyor. Tam olarak unutmuyoruz ama, hatyrlamak için de çaba göstermek gerekiyor galiba... - Orkut Ozdemirci

Yani, Oyayy hatyrlar U?ur, de?il mi Orkut? - Kaya ?ahin

Oya'yy hatyrlar muhtemelen, ama Oya'nyn saç rengini unutabilir :) - Orkut Ozdemirci

Sokrat onu demi? zaten, pratyk yapyn ezberlemeyyn unutmamak için. - Kaya ?ahin

A. Selim Tuncer - blog yazysyny ayryca okuyaca?ym ama ''ö?retmensiz, gyrtla?yna kadar bilgiye gömülmek'' konusunda söyleyecek bir?eyim var. ?u veya bu programla Türk üniversitelerinden Ysveç üniversitelerine gelen ö?rencilerle kar?yla?yyorum bazen. Ystisnasyz, hepsinin ortak görü?ü Ysveç üniv. hocalarynyn kendilerini çok ba?ybo? byrakmalary. ?u tarz bir serzeni? hepsinde var: ''biz böyle bir üniv. hocasy görmedik, adam hiçbir ?ey anlatmyyor ki. derse girip 3 kelime laf ediyor, sonra biz ko?uyoruz bilginin pe?inden. hep ba?ka kaynaklara bakmak durumunda kalyyoruz. acykcasy burayy seçti?im için pi?manym. her avrupa üniversitesi böyle mi acaba? bizde bunun adyna e?itim denmez. vakit kaybetti?imi dü?ünüyorum.'' ?imdi konuyla alakasy var my bunun? - 5 Posta

5Posta kavramak ön planda orda, ezberlemek de?il. Kavramak zevkli ama sana kalan bir ?ey, top sende yani.O üç kelime var ya onu kavramak. - Kaya ?ahin

@Kaya ?ahin, Sokrates bile karysynyn saç rengini unuttu muhtemelen. Bunun yaratabilece?i potansiyel tahribata dikkat çekmek için, e?inin de zoruyla sonraki nesil erkek milletini uyarmak istemi?tir :) - Orkut Ozdemirci

Ya hissetti?in bir ?eyi imkany my var my unutmanyn? Ö?renmek hissetmektir, ezberlemek de?il. Yaratycy olmak arkanda eser olmasy için hissetmen lazym. Yani konu?mak veya yazmak dü?ünmek de?ildir her zaman. - Kaya ?ahin

Bizdeki ö?retim sistemi bunun tam tersi. Sonra topluma bakty?ymda ''amatör bilgin''lerin sayysy Türkiye'de buradan fazla. Herkes her konuda uzman. Hocasyz e?itim sisteminden geçen ecnebilerde ise bir?ey sordu?unuzda bilmeyince susmak, dinlemek gibi bir huy yerle?ik. benim kaçyrdy?ym bir detay olmaly sokrates'in söylediklerinde. - 5 Posta

?aka bir yana, e?itimciler alynmasyn ama ben ki?inin kendi kendini geli?tirebilece?ine inanyyorum. Daha önce belirtildi?i gibi bir bilgi havuzunun içinde yüzüyoruz. Yalnyz herkesin bu devasa havuzun içinde yolunu kendi ba?yna bulabilmesi pek mümkün görünmüyor. Yeni yetmelerin potansiyelini do?ru de?erlendirebilmesi, ve do?ru kulvarda yary?abilmesi için e?itimcilerin yönlendirmesi büyük kolaylyk sa?lar. Aksi halde kimisi varmak istedi?i noktaya yine kendi ba?yna ula?acaktyr ancak bu olmasy gerekenden daha uzun sürebilir gibi geliyor bana... - Orkut Ozdemirci

Kimisi de yolunu kaybedebilir :) - Orkut Ozdemirci

Kategorize etmesini ö?renirsen, pratik yapabiliyorsan, yani fazla synava girebiliyorsan, synanyyorsan ve de tarty?abiliyorsan arkada?larynla, hocalarynla ö?renebilirsin. Aksi halde ezberlersin biteviye. Orjinal bi ?ey yapyyorsan topluma göre, ezbere de olsa ya?arsyn bir müddet. Ne zamana kadar? Uyanyk byrysy yoluna kesene kadar. Ya Mehmet Özü kar?yla?tyrsana di?erleriyle. Ne kadar farkly de?il mi di?erlerinden? Farky ezberlememesi bence, bilgisinin fazlaly?y de?il onu farkly kylan. - Kaya ?ahin

Ezberci e?itim anlayy?yna her ne kadar so?uk bakyyor olsam da, tüm bilgi hazinemizi bir bilgisayara yükleyip "kysa bir bellek" ile ortalykta dola?manyn çe?itli zararlary olabilece?ine inanyyorum. Bir typ doktorunun açyk kalp ameliyaty esnasynda Google'a girip ara?tyrma yapmasy pek syk rastlanan bir durum de?ildir örne?in. O noktada belle?inde yer alan tüm bilgiler önem kazanyr. - Orkut Ozdemirci

Ancak ileride bilgisayarymyzda yer alan verileri kendi belle?imize aktarmamyzy sa?layacak bir çip geli?tirilirse i?ler de?i?ebilir. Aslynda oldukça kayda de?er bir ihtimal olarak görüyorum bunu. Organik i?lemciler üzerinde çaly?maya ba?lamy?ty bilim adamlary çok uzun süre önce. 10 yyla kadar hepimizin beyninde kendimize ait bir i?lemci ve holografik görüntüleme biriminin yer alaca?yny dü?ünmek, o kadar da bilim kurgu sayylmaz. - Orkut Ozdemirci

Hatta vakit bulunca herkes Snow Crash'i okusun diyorum, gerçekten ilginç fikirlerin uygulamaya konmasyna aracylyk etti o kitap. - Orkut Ozdemirci

Konu?mak ve yazmak dü?ünmek de?ildir. Dü?ünmek yapty?yn i?in ana sistemi kavramaktyr, yani dinamiklerini anlamaktyr. Mesela gökdelenlerin, tabi ne kadar gökdelen sayylyrlarsa, statik hesaplaryny Türkiyede iki ,üç mühendis vardyr yapabilecek. Hepsi yapamaz my yapar, ama çok parametre vardyr lanette. Gökdelen hesabynda, yüzlerce parametrenin ana sisteme ters dü?memesi lazymdyr, ansyzyn atlayabilirsin. Dedim ya önce hissetmektir bir yerde kavramak. - Kaya ?ahin

5 Posta; Sokrates'in bu sözünü payla?mamyn nedeni ne ezberci e?itim ne de ö?retici meselesi... Onlarla da ilgisi var tabii, fakat temelde farkly tarty?ma konulary... Kodlamaly yazynyn kullanylmaya ba?lanyp bilginin bu yolla muhafaza edilmesi ve yaygynla?maya ba?lamasy ile internet teknolojisinin sonuçlary arasynda bir ili?ki kurdum. - A. Selim Tuncer

http://ff.im/gZeV8 - Peki (czeytin)

 
 
-------------------
 
 

 Bu gün bir arkada?ymla sohbet ediyordum nette.. dedimki felsefenin babasy sokrat hafyzayy geriletiyor diye okuma yazma ö?renmemi? ve bilgilerini talebesi platon vasytasyyla almy?yz dedim bana gerçek mi diye sordu.. bende gerçek olmady?yny nasyl anlarsyn dedim "neyin gerçe?ini arady?yma ba?ly" diye yanyt verdi.. bende nette arayalym dedim google arama yaptyrdym ilk çykan adres burasy oldu.. acaba bu böylemi oldu ? i?te kanyty..    bilgi sadece do?ruyu bulmak için dü?ünmek de?il gerçe?i bulmak içinde görmektir de.. ve bende size gösteriyorum. Demek sadece dü?ünmek ve bunun için hafyza ve zeka yetmiyor bilgi ile dü?ünülenin gerçek olup olmady?yny da kanytlamak gerekiyor ve bu da yazyyy bu da gerek varlyk ve olaylaryn sözleriyle  yazylsyn gerek ad ve eylem tümceleriyle yazylsyn "okuma" ve "yazma"yy istiyor.
 
Zaten  dü?ünmek te bilinenlerdeki  bilinmiyeni yani SORUYU ARAMA "okumasy" oldu?u gibi bilmeyenlerde bulunan bilineni yani YANITI BULMA  "yazmasy" de?il mi ? Fakat Sokratyn ileri sürdü?ü ve önerdi?i hafyza ve zekaya güvenerek  OKUMA ile ka?yda ve kaleme güvenerek yapylan YAZMA'nin avantaj ve dez avantajlary yukaryda arkada?lar tarty?my?lar ve göstermi?ler sa?olsunlar. Ama ben yinede sokratyn her zaman geçerli olan kaygysyna katylyyorum. Zaten analitik düzlemin mantyksal kullanymy olan yöntembilimsel analizim'in;  sokratyn okumasy yani dü?ünmesi ile okuma yazma ö?renerek okuma ARASINDA bir yerde kalyyor.. Kelime ve harf katmanyn altyndaki HATT'larla yapylan bir okuma..çünkü hadd'ler açyk ve seçik biçimde böyle gösterilebilirler. Bakyyorum yazma karakterleri artyyor 1585 dedi artyk yeter.. 
 
ve burada yer oldu?u için biraz devam edece?im.. okuma kultürünün e?emen ve hafyza ve zekanyn güçlü oldu?u ümmi bir kavme  (ARAP) yazma kültürün gere?i olan kitab  (KUR'AN) iniyor. Bu siyahyn beyazda görünmesi etkisi yapyyor ve hakikat parlyyor.. sonra bu hakikat hakka do?ru yol alarak ilerliyor... ve ö?reniyoruz ki bilgi do?ru ve gerçek olmasy gerekti?i gibi buyru?un iyi ve güzel olmasy istenir. Böyle biz ?uurun i?'arynda i?aret ve delaletlerin te?hir ve arzynyn manasyny anlaryz.  

 

Sa?lycakla kalyn

 
 
 
 
Bir yargyyy ancak konteksti içinde tam olarak anlamlandyrabiliriz. Do?rusu ben bu sözün kontekstini bilmiyorum, ama meramyny iyi kötü anlayabiliyorum. Veya kendime göre yorumluyorum. Katky için te?ekkürler. - A. Selim Tuncer
Te?ekkür ederim zaten benim meramym da bu.. sizin kontekst dedi?inize ben "anlam çerçevesi" diyor ve bunu analitik düzlemin mantyksal kullanymy ile uyguluyorum. Eskilerin tabiri ile bir söz siyak ve sybak ile anla?ylyr yani bir tür "söz ya da sözcük öncesi ve sonrasy olmadan anla?ylmaz." demek. Anlam çerçevesinde buna "altyny ve üstünü"de ekliyorum. Bu anlatymyn somut örnekleri webimde bol miktarda var. Bu ?u demektir günlük anlatymda ve bilimsel dilde düz yazy ve buna ba?ly okuma ve yazma ö?retimi gerekli ve yeterli ise de soyut ve derin konularda hikmet ve dinde çok yönlü ve yanly anlatymy YETERYNCE gerçekle?tiremez. Y?te bu tamda Sokrat'yn anlatmak istedi?i konudur. Ona göre demekki günlük dilde ve bilimsel dilde bile günlük dilin düz yazy anlatymy yetersizdir.. -
 
Sözcüklerin önce sözlük anlamy vardyr, bunun ardynda teknik anlamy gelir, Bunun ardynda siyak ve sybak anlamy vardyr. Hep okuyan anlam verecek de?il ya., bunun ardynda da yazaryn ve yazanyn verdi?i anlam vardyr. Elbette günlük dilin ya da bilimsel dilin okunmasynda ille de tümcenin öncesinin ve sonrasynyn aranmasyna gerek olmayabilir. Ancak anlam katmany yükseldikçe özellikle edebi anlatymda anlam olaylary; anlam daralmasy, anlam geni?lemesi ve anlam kaymasy, etkili olur. Bu da sözlük ve teknik anlamlar üstünede ve dy?ynda ba?ka "konseptler" ve "kontekst" ler gerektirir. Kaldy tüm anlatym sentaks'tik "KORTEKS"ten ibaret de?ildir. Semantik KONTEKST bize daha geni? ve daha derin anlatymlara imkan veren "anlam"lar sunar. Beyin sadece bir piyon de?ilse bile bir piyanodur. ve ANLAM'yn kendisi de anlatym GYBY bir SINIR'dyr. Ve ?unu ö?rendim ki  hakikatin hikayesi zordur.. hikayenin hakikatine ula?makta oldu?u GYBY... -

 

 

 Düzenleyen osmanziya - 02-Ekim-2010 Saat 07:35
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2295

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 02-Ekim-2010 Saat 22:57

ARADI?INIZI BULDUNUZ MU ? (düzeltilmi?)

Ey Müslümanlar!

E?er haber aryyorsanyz, bunu gazetelerde bulursunuz.

E?er verilen haberin daha derininde  bir gerçek aryyorsanyz.. gazetedeki yazarlaryn yorumlaryny okuyunuz.

E?er size çözüm getirecek bir bilgi aryyorsanyz uygalamacy uzmanyna gidiniz; tabibe ba?vurunuz, avukata ba?vurunuz, mühendise ba?vurunuz, muhasebeciye ba?vurunuz.

E?er daha derin bir bilgi aryyorsanyz üniversitedeki profesörüne gidiniz.

E?er dini bilgi aryyorsanyz hocaya gidiniz kitabynyza ba?vurunuz. Yman ilmi için Risale-i Nur külliyatyna, amel ilmi için Diyanet Y?leri Ba?kanly?yna sorunuz.

E?er hazyr bilgi aryyorsanyz ve içerikli bilim istiyorsanyz yazarlar kitablaryyla emrinize amade…

E?er kelime bilgisi aryyorsanyz SÖZLÜK’lere bakynyz, lugat kary?tyrynyz.

E?er çok ve çabuk bilgi aryyorsanyz.. internette sörç yapynyz.

E?er bilgiyi kendiniz hazyrlayacaksanyz ve dusunceyi kendiniz kuracaksaniz.. bunlari temin edecek biçimsel bilgi aryyorsanyz, tam arady?ynyz yerdesiniz… Yani bilmeyi de?il de  bilmeyi bilmek istiyorsanyz.. dü?ünmeyi de?il de dü?ünmeyi dü?ünmek diliyorsanyz yöntembilimsel analiz sizin için hazyr biçilmi? kaftan.

USUL  biçimsel bilgidir, YÖNTEM dü?ünmenin motorudur ve dü?üncenin makinasidyr.  METOD  söz diziminin genel SENTAKSI  ve anlam biliminin tümel SEMANTY?YDYR.

Bu söylenen terimlerin anlamlaryny hiç bilmiyorsanyz.. sorun de?il.. eninde  sonunda kendiniz ö?reneceksiniz. Bu kavramlaryn anlamlaryna yabancy iseniz.. dert etmeyin zaten sonunda  kendiniz tanymlayacaksynyz.

Kitabin edebiyatini..hitabin belagatini hic kimse dogustan ogrenmedi. Konu?mayy bile do?umundan sonra herkes kendi ö?rendi anasy ö?retmedi…

Dil yedi katmanly bir yapydyr.

En üstte nutka gelen “luga” bulunur. Yani netekim mantuk nutuk ile intak ettirilir.

Lisanyn bundan sonraki tabakalary syrasyyla kyyas, cümle, kelime, harf, hatt ve noktadyr.

KIYAS, mukayese yapan kar?yla?tyrmaly anlatymyn birimidir,  mikyasydyr.

CÜMLE, özne ve yüklemi bir araya getiren tümcenin tutarydyr,  miktarydyr.

KELYME ad ve eylem manasini ta?yyan lafzyn, toplamydyr,  mecmuudur.

HARF / AR, kelimeyi gösteren göstergelerin yani  i?aretlerin  her biridir.

HATT / ÇYZGY , harfi olu?turan dikey ve yatay çizgilerdir.

NUKTA / NOKTA, en’i bulunmayan odak, boy’u olmayan özek ve de yükseklik ta?ymayan karanlyktyr ki ancak çizgi ile aydynly?a çykar ve biz bunun cümlenin ba?ynda ba?latty?ymyz gölgesini tümcenin sonuna byrakyryz. Ve böylece anlamy bitirmi? ve anlatmy? oluruz. 

?imdi bu yedi katmany syrasyyla izlerseniz; EN AZ iki noktanyn bir çizgi, iki çizginin bir harf, iki harfin bir kelime, iki kelimenin bir cümle, iki cümlenin bir kyyas, iki kyyasyn bir nutuk (söyleme ve dinleme konu?masyny ta?yyan seslendirme) etti?ini görürsünüz. Bu tabakalaryn her biri bir birbirinden ba?ymsyz DYLE GETYRMELER yani birbirine indirgenmez DYLLENDYRMELER oldu?unu ve bu nedenle her birinin bir katman oldu?unu dü?ünüyorum.

Analitik düzlemin mantyksal kullanymy olan yöntembilimsel analiz HATT katmanynda bir anlatymdyr. Yani alttan ikinci katman.. noktadan hemen sonra gelen konu?ma. Bu yüzden di?erlerinden daha soyut ve  daha temelde bulunur ve bundan dolayy da daha yalyndyr.

Hatt’lar / Çizgiler,  harflerle ANLATIM de?i?kenlerini  olu?turdu?u gibi ANLAM  de?erleri de, örne?in geometrik x, y ve z çizgileri,  kurarlar. Y?te yöntembilimsel analizin ?ema ve tablolaryndaki  çizgiler / hattlar / lines hem GEOMETRYK de?i?ken hem MANTIKSAL de?er olarak kullanylan bir anlatym türü olu?tururlar. Görünü?te çizgilerdir fakat altynda arkasynda terimler ve kavramlarla yapylmy? bir resmi baryndyryrlar.

Tum bu yedi katmanin ortasinda yer alan dorduncu tabakadaki kelime / sozcuk / word yontembilim analizin cizgilerinde NOKTA (*)  olarak yer alir..

Kelime nasyl tanymlanyr ya da kysaca  Sözcük nedir ?

“Diller duygu, dü?ünc ve istekleri anlatabilmek için do?mu?tur. Duygu, dü?ünce ve istekler ancak TÜMCELERLE anlatylyr. Her tümce bir SÖZCÜK dizisidir:

Ey bu yolda syralanan gazi tepeler, Sizde ko?up gelirdiniz bilseniz e?er, Bilseniz ki Dumlupynar önünde yaryn Ayini var hürriyete tapynanlaryn.” Shf.136, Dilbilgisi, Tahir Nejat GENCAN

?imdi ?u sözcü?e bakyn:Abd / TAPINAN  varsa Rabb / TANRI vardyr;  Rabb / TAPILAN varsa abd / KUL  vardyr. Her sözcük çift uçlu iki kutupludur.

Kitapta sözcük tanymy verilmeye cesaret edilmemi? cahil cesur olur syrrynca  bu cesareti göstererek kelimeyi tanymlayi deneyece?im.

Sözcük; soyut (örne?in heyecan)  ya da somut (örne?in yatak) , genel (örne?in çay)  veya özel (örne?in osmanziya) varlyklar’y (örne?in Hale) AD ady  ya da olaylar’y (örne?in uyumak)  EYLEM ady  olarak göstergeleyen dilin DÖRDÜNCÜ katmanydyr. DIL  ise i?aretler / göstergeler, mütehavviller / de?i?kenler ve mütebarizler / BELYRTEÇLER dünyasydyr ki duygu ve  dilekleri baryndyran bilgi ve buyruklary ta?yyan ve nihayet  dü?ünceler, de?erler ve KAVRAMLARI yansytan bir NESNE’dir. Sözcük kök ise ad / isim ya da  ek ise ar / harf olarak i?lev görür. Zaten sözcük ya kendine delalet eden addyr, ya da ba?kasyna i?aret eden ar’dyr. KULLANICILAR, bu sözcük ve dil tanymymy çok tarty?acak ve ele?tireceklerdir. Zaten bu yapylsyn diye cesaret ettim. Kullanycylara KYMSELER adyny verdim. Bu kimse do?al, yapay ya da sanal olabilir

OSMANZYYA

 (*) Yöntembilim  tarihinde ilk metod denemesi metod denemesi ARYSTO (Aristotle M.Ö. 384-332)  tarafyndan ORGANON ile ba?latylmy?tyr. Manty?yn kutbi (do?ru-yanly?) de?erlerini esas alan  bu metod 2500 yyldyr KLASYK MANTIK olarak kullanylmaktadyr. Ykinci  metod denemesi DESCARTES tarafyndan 1611 yylynda ba?latylmy?tyr. Analitik düzlemin bu matematiksel kullanymynda aritmetik hatlarla geometrik alanlar tanymlanmy? ve bu kafes içinde ölçülebilir ve sayylabilir niceliklerin hesaby ve gösterimi yapylmy?tyr. Bu enlem ve boylamlaryn  ça?da? uygulamasyny ofis paketindeki  exel pro?ramynyn satyr ve sutunlarynda  görebilirsiniz.  ÜÇÜNCÜ  metod denemesi 1990 yylynda ba?latty?ym “Analitik Düzlemin Mantyksal Kullanymy” olan YÖNTEMBYLYMSEL ANALYZ’dir. (Benim gibi orta zeka ve normal hafyzada syradan ve tanynmamy?  birisinin böyle bilim devleriyle ve dahileriyle  syralanmasy benim açymdan ho? bir durum de?il.. ancak çaly?manyn konusunun yani (YONTEMBYLYMYN) özgünlü?ü, derinli?i ve önemi yönünden onu alany içinde bahsetmek zorundayym)    Bundan önceki  epistemik çabalaryn ardynda ontik bir felsefe ve gerçeklik  anlayy?y yatar. Ya da bu metodlar bunun için kullanylmy?tyr. Örne?in Pisagorun (Pythagoras) (M.Ö. 570-495) gizemli ve mistik dini, Aristo’nun metafizik dört sebeb nazariyesi ve Kartezyenik  dü?üncenin madde  ve  mana paritesi.

Oysa YÖNTEMBYLYMSEL ANALYZ  de hiçbir METAFYZYK dava yoktur. Gerçek bilim savynda   ya da mistik bir din iddiasynda de?ildir. Madde ve manayy birbirinden koparmaz. Sebeblerle ?irke girmez. Söz ve sayylarda gizem aramaz.  Sadece kavramsal tasarymyn görsel olarak yapylmasyna imkan veren bir anlam sürücü ve anlatym aygyty olu?turmaya çaly?maktadyr. Buna ili?kin projem http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=94&KW=proje  incelendi?inde anla?ylacaktyr.

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik/ anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

 Düzenleyen osmanziya - 03-Ekim-2010 Saat 06:50
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk